Thủ tục hành chính: Chứng thực bản sao từ bản chính - Nghệ An

Thông tin thủ tục hành chính Chứng thực bản sao từ bản chính - Nghệ An

Số hồ sơ: T-NAN-129827-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp số lượng bản sao chứng thực nhiều thì trả kết quả vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng