Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Kon Tum - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp lại giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Kon Tum - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128386-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng