Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại tỉnh Kon Tum - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại tỉnh Kon Tum - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-128399-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh Xã hội Kon Tum
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng