Thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số hồ sơ: B-BVH-036103-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch
Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện)
Thời hạn giải quyết: Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng