Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5095/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2009; Quyết định số 2942/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 9 năm 2011; Quyết định số 3896/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 11 năm 2012; Quyết định số 3914/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2011; Quyết định số 3971/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2011; Quyết định số 264/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2012; Quyết định số 933/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2012; Quyết định số 958/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2012; Quyết định số 1420/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 1552/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012; Quyết định số 2172/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 6 năm 2012; Quyết định số 3257/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2012; Quyết định số 5021/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), P.300.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN