Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-149699-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện (Thành phố)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế dự phòng Huyện (Thành phố)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng