Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-143268-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận (có giá trị 3 năm kể từ ngày ký)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng