Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS90
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Phòng Tài chính kế hoạch và trụ sở của Hợp tác xã
Thời hạn giải quyết: Sau khi đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng