Thủ tục hành chính: Đăng ký giải thể tự nguyện của Hợp tác xã - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký giải thể tự nguyện của Hợp tác xã - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS88
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày HTX thông báo giải thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng