Hệ thống pháp luật

BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2006/TTLT-BQP-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN KINH PHÍ MUA BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7191/VPCP-KTTH ngày 12/12/2005 về kinh phí thực hiện việc mua báo Quân đội nhân dân cấp cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; các đơn vị tự vệ trong các cơ quan, xí nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề toàn quốc;
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về kinh phí mua báo Quân đội nhân dân (QĐND) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

1. Cơ quan thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ: Vụ Quốc phòng - An ninh Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ; Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ I (Ngân sách Đảng, quốc phòng, an ninh, đặc biệt) Bộ Tài chính.

2. Ban Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương (theo Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP ngày 12/9/2005 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương).

3. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân tự vệ trực thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp thành phố thuộc tỉnh; trực thuộc cấp huyện, quận được thành lập theo Điều 14 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

4. Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

5. Các phân đội (tiểu đội, trung đội) dân quân thường trực của các xã biên giới, xã đảo; xã trọng điểm quốc phòng, an ninh theo Điều 9 Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

6. Các đơn vị dân quân tự vệ từ cấp đại đội trở lên khi tập trung huấn luyện; phục vụ chiến đấu; chiến đấu; cứu hộ; cứu nạn; khắc phục hậu quả lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất, dịch bệnh.

II. SỐ LƯỢNG:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 6 Mục I Thông tư này được mua:

- Báo Quân đội nhân dân hàng ngày: 04 tờ/ngày

- Báo Quân đội nhân dân cuối tuần: 04 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: 04 tờ/tháng

2. Các đối tượng còn lại được mua:

- Báo Quân đội nhân dân hàng ngày: 01 tờ/ngày

- Báo Quân đội nhân dân cuối tuần: 01 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: 01 tờ/tháng

III. NGUỒN KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC MUA BÁO.

1. Nguồn kinh phí.

a. Kinh phí mua báo QĐND thuộc nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các đơn vị theo phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước hiện hành: thuộc dự toán ngân sách trung ương đối với khối cơ quan trung ương; thuộc dự toán ngân sách địa phương đối với các đơn vị của địa phương.

b. Kinh phí mua Báo QĐND của các doanh nghiệp được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách và căn cứ vào đối tượng và số lượng báo QĐND được mua quy định tại Mục I và Mục II của Thông tư này, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách quyết định việc mua báo của đơn vị mình và lập dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Cơ quan, tổ chức được mua báo QĐND trực tiếp đặt mua tại bưu điện gần nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Liên Bộ để xem xét, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG



 
Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
 



Nguyễn Văn Rinh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 75/2006/TTLT-BQP-BTC
  • Loại văn bản: Thông tư liên tịch
  • Ngày ban hành: 25/04/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Văn Rinh, Trần Văn Tá
  • Ngày công báo: 30/05/2006
  • Số công báo: Số 32
  • Ngày hiệu lực: 14/06/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản