Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 795-TC/HCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ CÁCH TÍNH CHÊNH LỆCH VỀ LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ ĐI CÔNG TÁC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan, đoàn thể trung ương
-Các Ủy ban Hành chính các liên khu, khu, tỉnh, thành phố

 

Gần đây một số cơ quan và địa phương có hỏi cách tính chênh lệch về lương và phụ cấp khu vực cho cán bộ, công nhân viên ở địa phương này đến công tác ở địa phương khác.

Dựa theo Thông tư số 21-TT/LB ngày 15-11-1956 của Liên Bộ Nội vụ - Tài chính – Lao động về việc tăng lương từ 01-10-1956 và Thông tư số 14-TC/HCP ngày 26-01-1957 của Bộ Tài chính về phụ cấp đi đường, bộ chúng tôi xin giải thích thêm:

1. - Từ nơi mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) thấp đến nơi mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) cao.

- Thời gian ở lại công tác dưới 10 ngày, không tính theo nơi cao;

- Thời gian ở lại công tác từ 10 ngày đến dưới 20 ngày được tính bằng nửa tháng để hưởng mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) ở nơi cao;

- Thời gian ở lại công tác từ 20 ngày đến 30 ngày được tính bằng một tháng để hưởng mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) ở nơi cao. Trên một tháng ở lại công tác, thêm ngày nào được hưởng thêm ngày ấy.

2. - Từ  nơi mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) cao đến nơi mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) thấp.

- Nếu điều động đi công tác có tính chất tạm thời dưới 3 tháng thì vẫn hưởng mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) ở nơi cao.

- Nếu điều động đi công tác từ 3 tháng trở lên thì hưởng mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) nơi thấp bắt đầu từ tháng thứ tư.

Ví dụ:

- Một cán bộ ở Nam Định (tỷ lệ tăng lương 5%, không có phụ cấp khu vực) lên công tác ở Hà Nội (tỷ lệ tăng lương 12%, phụ cấp khu vực 6%) từ 10 ngày trở lên được hưởng chênh lệch: 18% - 5% = 13% lương chính bản thân.

- Một cán bộ ở Hà Nội lên công tác ở Thị xã Lào cai (tỷ lệ tăng lương 85, phụ cấp khu vực 20%) từ 10 ngày trở lên được hưởng chênh lệch: 28% - 18% = 10% lương chính bản thân.

Điều cần chú ý là khi tính chênh lệch phải cộng tỷ lệ tăng lương với tỷ lệ phụ cấp khu vực (nếu có) của hai địa phương để so sách, không tách rời hai tỷ lệ này.

Chúng tôi xin nhắc lại là những cán bộ công nhân viên từ địa phương mà mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) thấp đến địa phương mà mức tăng lương và phụ cấp khu vực (nếu có) cao hơn nếu ở lại công tác từ 10 ngày liền trở lên mới được hưởng chênh lệch về lương và phụ cấp, còn chỉ ở lại 7, 8 ngày rồi về, sau ở lại 8, 9 ngày nữa thì cũng không được.

 

T.L. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC VỤ QUẢN LÝ KINH PHÍ HÀNH CHÍNH
Nguyễn Trần Đỗ