Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 431-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC NGĂN NGỪA KHÁM THƯ TÍN TRÁI PHÁP LUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi: Ủy ban Hành chính các khu, thành phố và tỉnh

Bí mật thư tín của nhân dân đã được pháp luật bảo đảm. Chính phủ đã ban bố đạo luật số 103-SL/L5 ngày 20-5-1957 về đảm bảo tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật, thư tín của nhân dân do Quốc hội thông qua. Đối với những kẻ phạm pháp thì luật cũng đã quy định những cơ quan có quyền hạn khám thư tín.

Tuy nhiên hiện nay ở một số cơ quan, xí nghiệp Nhà nước, trường học hoặc ở một số xã còn có hiện tượng thư từ của cán bộ công nhân viên, học sinh và của nhân dân bị bóc trộm hoặc bị khám xét trái pháp luật. Tình hình này đã gây nhiều thắc mắc và dư luận không tốt; và sở dĩ còn tồn tại là vì pháp luật mới ban bố, chưa được phổ biến sâu rộng đến mọi người, mọi tổ chức.

Vì vậy để chấm dứt hiện tượng trên, các Ủy ban cần phổ biến rộng rãi luật đảm bảo tự do thân thể và quyền bất khả xâm phạm đối với nhà ở, đồ vật và thư tín của nhân dân cho mọi người được rõ để có ý thức tôn trọng bí mật thư tín của người khác, và chỉ thị cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học, các địa phương không được vì một cớ gì mà kiểm duyệt thư tín của cán bộ, công nhân viên, bộ đội, học sinh và của nhân dân. Đối với những kẻ phạm pháp luật Nhà nước cần phải khám thư tín thì việc khám phải do các cơ quan có thẩm quyền do luật quy định phụ trách, không phải người nào cũng được khám. Các cơ quan có thẩm quyền khám thư tín đã được quy định rõ trong điều 12, điều 16 và điều 17 nghị định số 301-TTg ngày 10-7-1957 của Thủ tướng Chính phủ.

Người nào cố tình xâm phạm bí mật thư tín của người khác sẽ tùy theo trường hợp nặng nhẹ mà thi hành kỷ luật hành chính hoặc truy tố trước tòa án.

Mong các Ủy ban phổ biến rộng rãi luật trên và thông tư này để mọi cơ quan, mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước. 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

Phan Mỹ