Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37-NV/TT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VIỆC TRỢ CẤP THÔI VIỆC

Sau khi học tập chính sách sản suất tiết kiệm và phục hồi kinh tế của Chính phủ, cán bộ nhân viên nói chung nhận rõ tầm quan trọng của chính sách đó, thấm nhuần công tác lao động là vinh quang. Để làm giảm nhẹ sự khó khăn về tài chính cuả Chính phủ và đẩy mạnh tinh thần tự lực cánh sinh góp phần vào việc xây dựng kinh tế Nhà nước, một số cán bộ, nhân viên có cơ sở và có khả năng sản suất đã xin thôi việc trở về tự túc.

Các cơ quan địa phương và trung ương giải quyết trợ cấp mỗi nơi một khác; do đó có một số cán bộ, nhân viên đã thôi việc rồi lại gửi đơn đề nghị xét lại.

Để được thống nhất cách giải quyết, sau khi được Thủ tướng phủ đồng ý, Bộ Nội vụ tạm thời ra văn bản về trợ cấp thôi việc cho cán bộ nhân viên như sau :

1) Cán bộ, nhân viên thôi việc không phân biệt vì lý do gì (trừ trường hợp bị kỉ luật nặng phải đưa ra khỏi cơ quan như cách chức, bãi chức) đều được xét theo năm làm việc từ ngày chính thức thoát ly sản suất được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước ) từ cấp huyện trở lên, mỗi năm trợ cấp một tháng lương và phụ cấp gia đình. Số tiền trợ cấp này không quá sáu tháng. Ngày tháng lẻ thì trên ba tháng tính ½ năm và trên chín tháng tính một năm.

2) Được trợ cấp tiền tàu xe, tiền đi đường từ cơ quan đến nơi trú quân của đương sự ; nếu có gia đình đi theo thì cũng được trợ cấp tiền tàu xe (gia đình gồm có vợ, chồng, con, bố mẹ đẻ cùng sống chung).

3) Đối với một số cán bộ, nhân viên làm việc lâu năm xin thôi việc từ tháng 6-1957, nếu cơ quan nào mới cấp cho đương sự từ một đến ba tháng nay họ đề nghị xét lại thì cơ quan nên xét theo năm làm việc mà trợ cấp thêm cho đến mức tối đa là sáu tháng lương và phụ cấp gia đình. Không được truy lĩnh tiền tàu, xe cho gia đình nếu trước đây không cấp.

Từ nay, cán bộ, nhân viên trong cơ quan Chính phủ thôi việc, kể cả cán bộ nhân viên nguyên lương đều thi hành theo thông tư này.

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 

 
Tô Quang Đẩu