Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3099-BYT/CB

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN ĐI BỆNH VIỆN, BỆNH XÁ

BỘ Y TẾ

Kính gửi: Ủy ban Hành chính khu, tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của Ủy ban Hành chính tỉnh Hà đông về vấn đề thu viện phí theo thực chi, thì việc giới thiệu bệnh nhân của các xã đến nay còn nhiều thiếu sót:

1) Nhiều bệnh nhân tự động đến bệnh viện xin điều trị mà không xin giấy chứng nhận của Ủy ban Hành chính xã, làm trở ngại cho việc thanh toán viện phí của bệnh viện không biết thuộc về loại nào cho hợp lý. Do đó, bệnh viện phải giải thích nhiều lần bệnh nhân mới thông.

2) Việc giới thiệu bệnh nhân của trưởng thôn và Ủy ban Hành chính xã chưa được chặt chẽ, còn hiện tượng cảm tình, nể nang, qua loa không đúng theo quy định của Ủy ban Hành chính tỉnh. Do đó mà quỹ cứu tế xã hội phải chi nhiều cho loại C (bệnh nhân nghèo)

3) Có cơ quan nhận được thông tư của Ủy ban Hành chính tỉnh, không thi hành đúng thể thức giấy giới thiệu và còn thanh toán viện phí chậm trễ.

Qua các tình trạng trên, Bộ đề nghị Ủy ban nhắc nhở các cấp thi hành như sau:

1) Chủ trương thu viện phí theo thực chi rất thiết thực đến quyền lợi của nhân dân, cần được phổ biến sâu rộng trong các cấp có trách nhiệm và trong nhân dân. Nhân dân có hiểu biết, lúc muốn đi bệnh viện mới biết mà xin giấy giới thiệu đúng đắn. Các Ủy ban Hành chính xã cần thấy trách nhiệm của mình đối với ngân sách quốc gia, cấp phụ trách cần có tổ chức kiểm tra và hướng dẫn thường xuyên đối với các cấp chấp hành.

2) Các cơ quan, các ngành cần thấy rõ nhiệm vụ của mình trong việc chấp hành chủ trương, góp phần xây dựng chính sách, tránh cục bộ, qua loa làm trở ngại cho việc tiến hành công tác của các bệnh viện, cụ thể cần chấp hành đúng thể thức giới thiệu bệnh nhân và thanh toán viện phí kịp thời. Cơ quan y tế tài chính cần phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết việc thu viện phí đúng theo tinh thần thông tư liên bộ số 49 ngày 14-11-1957.

 

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
GIÁM ĐỐC VỤ CHỮA BỆNH

BS. Nguyễn Văn Tín