Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/LĐTBXH-TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1993

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 17/LĐTBXH-TT NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

Thi hành Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, lực lượng vũ trang và Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp; sau khi có sự thoả thuận của Bộ Tài chính tại công văn số 973 TC/CĐTC ngày 27-5-1993. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Phụ cấp trách nhiệm nhằm bù đắp cho những người vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm, hoặc những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao chưa được xác định trong mức lương.

II. MỨC PHỤ CẤP VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Phụ cấp trách nhiệm gồm 3 mức: 0,3; 0,2 và 0,1 so với mức lương tối thiểu được áp dụng cụ thể như sau:

Mức

Hệ số

Mức phụ cấp thực hiện từ 1-4-1993

1

0,3

21.600 đ

2

0,2

14.400 đ

3

0,1

7.200 đ

1. Mức 1, Hệ số 0,3 áp dụng đối với

- Trạm trưởng, trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu, ứng dụng thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông, lâm, thuỷ sản.

- Những người làm việc trong tổ bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

- Lái xe cho các chức vụ từ Phó Thủ tướng Chính phủ và tương đương trở lên.

2. Mức 2, Hệ số 0,2 áp dụng đối với

- Tổ trưởng sản xuất trong các ngành: khai thác mỏ, khai thác lâm sản, khai thác mủ cao su, địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát đo đạc, trồng rừng, điều tra rừng, xây dựng cơ bản.

- Trạm phó, trại phó các trạm, trại nghiên cứu, ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông, lâm, thuỷ sản.

- Trưởng kho lưu trữ tài liệu của Cục lưu trữ Quốc gia.

- Trưởng kho, trưởng quỹ tiền, vàng bạc đá quý của ngành ngân hàng và kho bạc từ Trung ương đến quận huyện.

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường học sinh dân tộc nội trú.

- Cán bộ quản lý và giáo viên của các trường dạy trẻ em bị tật nguyền (mù, câm, điếc...)

- Những người làm việc trong các trại điều dưỡng Thương binh nặng, bệnh viện điều trị và trại nuôi dưỡng người tâm thần, trại điều trị bệnh phong;

- Lái xe cho chức vụ Bộ trưởng trở lên;

- Lái xe cho chức vụ Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

3. Mức 3, Hệ số 0,1 áp dụng đối với

- Tổ trưởng trong các ngành còn lại;

- Phó trưởng kho, phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc đá quý của ngành ngân hàng và kho bạc từ Trung ương đến quận huyện;

- Lái xe phục vụ các chức vụ Thứ trưởng, Phó chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

III. CÁCH TRẢ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM

1. Phụ cấp trách nhiệm được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, phụ cấp trách nhiệm do ngân sách Nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành. Đối với doanh nghiệp, phụ cấp trách nhiệm được tính trong đơn giá tiền lương và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.

2. Khi không làm công việc được hưởng phụ cấp trách nhiệm từ 1 tháng trở lên thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-1993. Các quy định trái với những quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Trần Đình Hoan

(Đã ký)