Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09-TT-PQC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 1957 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ NỘI VỤ - LAO ĐỘNG – TÀI CHÍNH SỐ 20-LB NGÀY 15/01/1957 BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 93 NGÀY 28/6/1956 QUY ĐỊNH PHỤ CẤP KHU VỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC Ở MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ủy ban hành chính các liên khu và khu
- Các Bộ để biết

 

Ngày 27/6/1956 Liên Bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính đã ban hành Nghị định số 93-LB quy định phụ cấp cho cán bộ, công nhân, nhân viên ở  một số khu vực miền núi. Sau đó Liên bộ ban hành Nghị định số 172-LB ngày 12/11/1956 điều chỉnh một số châu ở Khu tự trị Thái Mèo. Nay liên bộ ban hành Nghị định số 20-LB ngày 15/1/1957 điều chỉnh và bổ sung thêm một số huyện ở các khu khác.

Phụ cấp này định dựa trên mấy điểm: địa thế hiểm trở xa xôi, khí hậu xấu, hoàn cảnh sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn gian khổ.

Theo tinh thần quyết nghị Hội đồng Chính phủ thì phụ cấp khu vực này chỉ áp dụng trong một phạm vi hẹp (Nghị định 650 của Thủ tướng phủ ngày 30/12/1955, điều 5: “Đối với những địa phương mà điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh công tác khó khăn” (như một số châu thuộc Khu tự trị Thái Mèo) thì Bộ Lao động, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ quy định một khoản phụ cấp khu vực thích hợp”). Nay xét đề nghị của các địa phương và hoàn cảnh cán bộ, công nhân, nhân viên, Liên bộ đã đề nghị mở rộng hơn. Nhưng liên bộ cũng nhận thấy việc quy định trên trong hoàn cảnh hiện tại, cũng có chỗ chưa hợp lý, chưa thật sát và cũng chỉ mới đáp ứng được phần nào nhu cầu của cán bộ, công nhân, nhân viên ở miền núi.

Bộ cũng nhận thấy anh em còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng với hoàn cảnh kinh tế tài chính và chế độ lương bổng hiện nay chưa có thể giải quyết ngay được. Liên bộ sẽ nghiên cứu thêm để giải quyết dần những chỗ chưa hợp lý ấy.

Mong các Ủy ban hành chính nhận rõ tinh thần trên và giải thích cho cán bộ, công nhân, nhân viên.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
PHÓ GIÁM ĐỐC VỤ CÁN BỘ

 

 
 
Vũ Công Phụ