Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20-NĐ-LB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 93 LIÊN BỘ NỘI VỤ - LAO ĐỘNG – TÀI CHÍNH NGÀY 28/6/1956 QUY ĐỊNH PHỤ CẤP KHU VỰC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TÁC Ở MIỀN NÚI

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu Nghị định số 650-TTg ngày 30/12/1955 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các thang lương và điều 5 của Nghị định trên giao quyền hạn cho các Bộ Nội vụ, Lao động, Tài chính quy định một khoản phụ cấp khu vực thích hợp;
Chiếu Nghị định số 93 Liên Bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính ngày 28/6/1956 quy định phụ cấp khu vực cho cán bộ, công nhân, nhân viên công tác ở ở một số vùng miền núi mà điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh công tác khó khăn;
Chiếu đề nghị của Ủy ban hành chính Liên khu 3, 4, Khu tự trị Việt Bắc, Ban cán sự Lào – Hà – Yên, Khu Hồng Quảng, các tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ sung Nghị định số 93 Liên Bộ Nội vụ - Lao động – Tài chính và quy định thêm một số khu vực theo định xuất như sau:

- Khu vực 1 gồm:

+ Ba chẽ tỉnh Hải Ninh.

Phụ cấp ấn định 20% (hai mươi phần trăm) lương bản thân.

 - Khu vực 2 gồm:

+ Toàn tỉnh Bắc Cạn.

+ Thị xã Lao Kay.

+ Bắc Quang, thị xã Hà Giang.

+ Đình Lập, Bình Liêu, Sơn khu Hà Cối, Sơn khu Mong Cáy tỉnh Hải Ninh.

+ Văn Bàn, Lục Yên tỉnh Yên Bái.

+ Bắc Sơn, Bình gia, Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn.

+ Chiêm Hóa, Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang.

+ Hà Quang tỉnh Cao Bằng (trước quy định khu vực 1).

+ Sơn động tỉnh Bắc Giang.

+ Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ.

+ Mai Đà tỉnh Hòa Bình.

+ Ba Thước tỉnh Thanh Hóa.

+ Cuôn Cuông tỉnh Nghệ An.

+ Vỗ Nhai, Định Hóa tỉnh Thái Nguyên.

Phụ cấp ấn định 13% (mười ba phần trăm) lương bản thân.

- Khu vực 3 gồm:

+ Tiên Yên thị xã Hải Ninh, tỉnh Hải Ninh.

+ Bằng Mạc, Ôn Châu, Văn Uyên, Điểm He tỉnh Lạng Sơn.

+ Trấn Biên (trước quy định khu vực 1), Hà Lang, Thạch An tỉnh Cao Bằng.

+ Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

+ Lạc Sơn, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

+ Như Xuân tỉnh Thanh Hóa.

+ Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.

Phụ cấp ấn định bằng 6% (sau phần trăm) lương bản thân.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1957.

Điều 3. Các ông Giám đốc Vụ cán bộ Bộ Nội vụ, Giám đốc Vụ Quản lý kinh phí hành chính, Vụ Quản lý Kinh phí Sự nghiệp Bộ Tài chính, Trưởng Ban thanh tra Bộ Lao động và Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, các tỉnh trực thuộc Trung ương thi hành Nghị định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 


Trịnh Văn Bính

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
 


 

Nguyễn Văn Tạo

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Phạm Văn Bạch