Hệ thống pháp luật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 05/2007/TT-BKH

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2007

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2007/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước như sau:

Phần 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư này hướng dẫn các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nhà nước báo cáo việc phân bổ và tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước, vốn công trái, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng chính sách và các nguồn vốn đầu tư khác của Nhà nước.

1. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước quy định báo cáo trong Thông tư này là vốn đầu tư phát triển theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, không bao gồm: vốn đầu tư đi vay theo khoản 3, Điều 8 quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, vốn vay Kho bạc, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, phí, lệ phí, quảng cáo truyền hình; đầu tư từ nguồn vốn công trái, trái phiếu Chính phủ,…

2. Vốn công trái, vốn trái phiếu Chính phủ gồm đầu tư từ nguồn vốn công trái, trái phiếu Chính phủ trong nước, trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế, trái phiếu của các doanh nghiệp phát hành được Chính phủ bảo lãnh.

3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước gồm các khoản vay đầu tư phát triển, vay xuất khẩu, đầu tư từ nguồn vốn ODA cho vay lại của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các quỹ đầu tư của địa phương.

4. Vốn tín dụng chính sách xã hội bao gồm các khoản cho vay hộ nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên, cho vay xuất khẩu lao động, cho vay trả chậm nhà ở, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay trồng rừng,…

5. Các nguồn vốn đầu tư khác của nhà nước gồm các khoản đi vay đầu tư theo khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN, vay Kho bạc, đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết, các khoản phí, lệ phí, quảng cáo truyền hình đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước (bao gồm: vốn tự có, vốn vay thương mại trong nước và nước ngoài, vốn khác),…

II. Các đơn vị sử dụng vốn đầu tư nhà nước phải thực hiện chế độ báo hàng tháng, quý, năm tình hình thực hiện các nguồn vốn trên theo các nội dung quy định tại Thông tư này.

Phần 2:

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM

1. Báo cáo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức khác theo quy định tại khoản II Phần I Thông tư này, căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm, báo cáo:

- Phân bổ kế hoạch theo từng nguồn vốn ;

- Phân bổ kế hoạch của từng nguồn vốn cho các chương trình, dự án cụ thể;

- Từng nguồn vốn phân bổ theo ngành, lĩnh vực;

- Mức vốn và nguồn vốn để thanh toán nợ các công trình, dự án hoàn thành đúng trong quy hoạch, kế hoạch được duyệt, sử dụng nguồn vốn NSNN, nhưng chưa được bố trí vốn (gọi tắt là thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản);

- Thanh toán các khoản chi ứng trước và các khoản tạm ứng kế hoạch các năm sau.

Các báo cáo phải có thuyết minh cụ thể về phương án phân bổ và các văn bản phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư nhà nước của Bộ, ngành, địa phương quản lý.

2. Báo cáo kế hoạch của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, gồm:

a) Vốn điều lệ của Ngân hàng đến thời điểm báo cáo;

b) Kế hoạch huy động vốn hàng năm;

c) Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng xuất khẩu, bao gồm: tín dụng đầu tư trong nước, cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và cho vay lại nguồn vốn ODA theo ngành, lĩnh vực, theo từng chương trình và dự án cụ thể;

d) Kế hoạch bù lãi suất tín dụng đầu tư.

3. Báo cáo kế hoạch của Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm:

a) Vốn điều lệ của Ngân hàng đến thời điểm báo cáo;

b) Kế hoạch huy động vốn hàng năm;

c) Kế hoạch vốn tín dụng chính sách theo từng chương trình và dự án cụ thể;

d) Kế hoạch bù lãi suất tín dụng chính sách;

4. Bộ Tài chính

Bộ Tài chính báo cáo tình hình đăng ký kế hoạch để cấp phát vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, công trái và các nguồn vốn khác có tính chất NSNN; tình hình thu hồi các khoản ứng trước kế hoạch của các cơ quan Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước; tình hình thu hồi các khoản ứng trước từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

II. BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC.

1. Báo cáo hàng tháng

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty Nhà nước và các tổ chức khác theo quy định tại khoản II Phần I Thông tư này, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng tháng, bao gồm:

- Tổng thể tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn NSNN, trái phiếu Chính phủ, công trái trong tháng và lũy kế đến thời điểm báo cáo;

- Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư theo nguồn vốn của các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trong tháng và lũy kế đến tháng báo cáo.

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội: Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng chính sách trong tháng báo cáo và lũy kế đến tháng báo cáo.

c) Bộ Tài chính:

- Báo cáo hàng tháng và lũy kế đến tháng báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư NSNN, trái phiếu Chính phủ, công trái, vốn vay và viện trợ;

- Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương và Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương;

- Tình hình tạm ứng và chi ứng trước vốn kế hoạch các năm tiếp theo cho đầu tư phát triển trong tháng báo cáo và lũy kế đến tháng báo cáo...

2. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các tổ chức khác quy định tại khoản II Phần I Thông tư này, báo cáo:

- Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư theo từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I Thông tư này theo quý và lũy kế đến quý báo cáo;

- Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân của các dự án nhóm A, các dự án quan trọng quốc gia. Chi tiết khối lượng thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư theo từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I Thông tư này theo quý và lũy kế đến quý báo cáo. Dự kiến khả năng thực hiện và giải ngân các dự án này so với kế hoạch năm;

- Báo cáo tổng hợp khối lượng thực hiện và giải ngân của các dự án nhóm B, nhóm C, bao gồm: tổng số dự án nhóm B, C; khối lượng thực hiện và giải ngân theo từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I Thông tư này theo quý và lũy kế đến quý báo cáo.

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo:

- Tình hình huy động vốn hàng quý, 6 tháng;

- Vốn điều lệ của Ngân hàng tại thời điểm báo cáo;

- Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng nhà nước, tín dụng xuất khẩu, tín dụng chính sách đến thời điểm báo cáo;

- Tổng hợp khối lượng thực hiện và kết quả giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng xuất khẩu, tín dụng chính sách hàng quý, 6 tháng;

- Chi tiết khối lượng thực hiện, giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, bao gồm tín dụng trong nước, cho vay lại nguồn vốn ODA theo quý, 6 tháng của các dự án nhóm A.

c) Bộ Tài chính báo cáo

- Báo cáo tình hình cấp phát và giải ngân vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN, trái phiếu Chính phủ, công trái, vốn vay và viện trợ và các nguồn vốn khác có tính chất NSNN,...

- Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng Ngân sách Trung ương; tạm ứng và chi ứng trước kế hoạch các năm sau;

- Báo cáo tình hình huy động nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, công trái,...

3. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước và các tổ chức khác quy định tại khoản II Phần I tại Thông tư này báo cáo:

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước theo từng nguồn vốn;

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch theo ngành, lĩnh vực của từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I tại Thông tư này;

- Chi tiết khối lượng thực hiện và kết quả giải ngân của các dự án nhóm A theo từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I tại Thông tư này;

- Tổng hợp khối lượng thực hiện và giải ngân của các dự án nhóm B, nhóm C, bao gồm: tổng số dự án, tổng số chi theo từng nguồn vốn quy định tại khoản I Phần I tại Thông tư này.

b) Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo:

- Tình hình huy động vốn;

- Vốn điều lệ của Ngân hàng tính đến ngày 31/12 hàng năm;

- Tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng nhà nước, tín dụng xuất khẩu, tín dụng chính sách đến ngày 31/12 hàng năm;

- Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng xuất khẩu, tín dụng chính sách;

- Khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng xuất khẩu, tín dụng chính sách theo ngành, lĩnh vực;

- Chi tiết khối lượng và giải ngân nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước, bao gồm vốn vay trong nước và vốn vay ODA của các dự án nhóm A.

c) Báo cáo của Bộ Tài chính:

- Tình hình cấp phát và giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN cả năm của từng đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN;

- Tình hình cấp phát và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN theo ngành, lĩnh vực;

- Tình hình cấp phát và giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN của các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A;

- Tình hình huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, công trái;

- Tình hình giải ngân nguồn vốn vay và viện trợ của nước ngoài (ODA);

- Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách Trung ương và Quỹ dự trữ tài chính của Trung ương;

- Tình hình tạm ứng và chi ứng trước kế hoạch các năm tiếp theo cho đầu tư phát triển;

- Tình hình đầu tư của Trung ương và địa phương từ các nguồn vốn khác có tính chất NSNN, như phí, lệ phí, nguồn thu quảng cáo, phát thanh truyền hình, xổ số kiến thiết,...

4. Các báo cáo trên đây, ngoài việc tổng hợp số liệu cần có phân tích thuyết minh cụ thể việc phân bổ kế hoạch và tình hình thực hiện. Nêu cụ thể các tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch;…

III. CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO

Ban hành các mẫu biểu báo cáo kế hoạch, thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thu thập, tổng hợp phản ánh đầy đủ thông tin theo quy định tại các mẫu biểu kèm theo Thông tư này và gửi kèm theo báo cáo kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch theo định kỳ đã quy định tại Thông tư này.

IV. HÌNH THỨC GỬI BÁO CÁO, THỜI HẠN VÀ CƠ QUAN NHẬN BÁO CÁO

Các báo cáo quy định tại khoản I, II, III Phần II Thông tư này được gửi theo thời hạn và cơ quan nhận báo cáo quy định tại Điều 4 tại Quyết định 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2007.

Báo cáo gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đường bưu điện; thư điện tử địa chỉ: vutonghop@mpi.gov.vn; hoặc fax số: 04.8234453,… Riêng báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị gửi thêm theo đường thư điện tử địa chỉ: diaphuong@mpi.gov.vn.

Phần 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế, Tổng giám đốc các Tổng công ty nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư nhà nước phải triển khai thực hiện chế độ báo cáo tại Thông tư này.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này, nếu có những khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư./

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc


DANH MỤC

CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
(Kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH ngày 09 tháng 8 năm 2007)

I. CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG KHÁC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC

1. Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển nhà nước hàng năm

- Biểu số 02/ĐT-TH: Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N+1.

- Biểu số 03/ĐT-TH: Đăng ký kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn nhà nước theo dự án năm N+1.

- Biểu số 04/ĐT-TH: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước/Trái phiếu Chính phủ/Tín dụng nhà nước cho các công trình, dự án năm N+1.

- Biểu số 05/ĐT-TH: Kế hoạch đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực năm N+1.

- Biểu số 06/ĐT-TH: Kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản năm N+1

- Biểu số 07/ĐT-TH: Kế hoạch trả nợ vốn ứng trước năm N+1.

2. Báo cáo hàng tháng

- Biểu số 08/ĐT-TH: Báo cáo tháng tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư nhà nước năm N.

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

3. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

- Biểu số 11/ĐT-TH: Báo cáo quý/6 tháng: Tổng hợp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N.

- Biểu số 12/ĐT-TH: Báo cáo quý, 6 tháng tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư nhà nước các dự án nhóm B, C năm N.

4. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 14/ĐT-TH: Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N-1

- Biểu số 15/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước theo ngành, lĩnh vực năm N-1.

- Biểu số 16/ĐT-TH: Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN của các công trình quốc gia, dự án nhóm A năm N-1.

- Biểu số 17/ĐT-TH: Thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm N-1.

II. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển nhà nước hàng năm

- Biểu số 01/ĐT-TH: Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N+1.

- Biểu số 03/ĐT-TH: Đăng ký kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn nhà nước theo dự án năm N+1.

- Biểu số 04/ĐT-TH: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước/Trái phiếu Chính phủ/Tín dụng nhà nước cho các công trình, dự án năm N+1.

- Biểu số 05/ĐT-TH: Kế hoạch đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực năm N+1.

- Biểu số 06/ĐT-TH: Kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản năm N+1.

- Biểu số 07/ĐT-TH: Kế hoạch trả nợ vốn ứng trước năm N+1.

2. Báo cáo hàng tháng

- Biểu số 08/ĐT-TH: Báo cáo tháng tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư nhà nước năm N.

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

3. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

- Biểu số 10/ĐT-TH: Báo cáo quý, 6 tháng tổng hợp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N.

- Biểu số 12/ĐT-TH: Báo cáo quý, 6 tháng tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư nhà nước các dự án nhóm B, C năm N.

4. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 13/ĐT-TH: Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N-1.

- Biểu số 15/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước theo ngành, lĩnh vực năm N-1.

- Biểu số 16/ĐT-TH: Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN của các công trình quốc gia, dự án nhóm A năm N-1.

- Biểu số 17/ĐT-TH: Thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm N-1.

III. CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển nhà nước hàng năm

- Biểu số 02/ĐT-TH: Tổng hợp kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N+1.

- Biểu số 03/ĐT-TH: Đăng ký kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn nhà nước theo dự án năm N+1.

- Biểu số 04/ĐT-TH: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn Ngân sách Nhà nước/Trái phiếu Chính phủ/Tín dụng nhà nước cho các công trình, dự án năm N+1.

- Biểu số 05/ĐT-TH: Kế hoạch đầu tư phát triển theo ngành, lĩnh vực năm N+1.

- Biểu số 06/ĐT-TH: Kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản năm N+1.

- Biểu số 07/ĐT-TH: Kế hoạch trả nợ vốn ứng trước năm N+1.

- Biểu số 31/ĐT-TH: Kế hoạch đầu tư vốn của Tập đoàn Kinh tế/Tổng công ty …. năm N+1.

2. Báo cáo hàng tháng

- Biểu số 08/ĐT-TH: Báo cáo tháng tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư

nhà nước năm N.

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

3. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

- Biểu số 09/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý, 6 tháng thực hiện kế hoạch đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng nguồn vốn NSNN/tín dụng nhà nước/trái phiếu Chính phủ năm N.

- Biểu số 11/ĐT-TH: Báo cáo quý/6 tháng: Tổng hợp thực hiện kế

hoạch vốn đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N.

- Biểu số 12/ĐT-TH: Báo cáo quý, 6 tháng tổng hợp tình hình thực hiện vốn đầu tư nhà nước các dự án nhóm B, C năm N.

4. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 14/ĐT-TH: Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển theo nguồn vốn năm N-1.

- Biểu số 15/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước theo ngành, lĩnh vực năm N-1.

- Biểu số 16/ĐT-TH: Thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn

NSNN của các công trình quốc gia, dự án nhóm A năm N-1.

- Biểu số 17/ĐT-TH: Thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm N-1.

- Biểu số 32/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch đầu tư vốn của Tập đoàn

Kinh tế/Tổng công ty ….. năm N-1.

IV. Ngân hàng Phát triển Việt Nam

1. Báo cáo kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 18/ĐT-TH: Kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước năm N+1.

- Biểu số 19/ĐT-TH: Kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước theo ngành năm N+1.

- Biểu số 20/ĐT-TH: Kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước các dự án nhóm A năm N+1.

2. Báo cáo hàng tháng

- Biểu số 21/ĐT-TH: Báo cáo tháng thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm N.

- Biểu số 22/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước các dự án nhóm A năm N.

3. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

- Biểu số 22/ĐT-TH: Báo cáo tháng/quý thực hiện kế hoạch tín dụng

đầu tư nhà nước các dự án nhóm A năm N.

- Biểu số 23/ĐT-TH: Báo cáo quý thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu

tư nhà nước năm N.

4. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 24/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư nhà nước năm N-1.

- Biểu số 25/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư nhà nước các dự án nhóm A năm N-1.

V. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

1. Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển nhà nước hàng năm

- Biểu số 26/ĐT-TH: Kế hoạch tín dụng chính sách năm N+1.

- Biểu số 27/ĐT-TH: Kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm N+1

2. Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng

- Biểu số 28/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch tín dụng chính sách năm N (tháng/quý).

3. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 29/ĐT-TH: Tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng chính sách năm N-1.

- Biểu số 30/ĐT-TH: Thực hiện kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất năm N-1.

VI. BỘ TÀI CHÍNH

1. Báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển nhà nước hàng năm

- Biểu số 33/ĐT-TH: Đăng ký của các bộ, ngành và địa phương kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm N.

2. Báo cáo hàng tháng

- Biểu số 34/ĐT-TH: Thực hiện cấp phát vốn kế hoạch đầu tư phát triển các nguồn vốn (NSNN, vốn vay viện trợ, dự phòng ngân sách Trung ương, quỹ dự trữ tài chính, tạm ứng và chi ứng trước kế hoạch) năm N (tháng/quý).

3. Báo cáo hàng quý và báo cáo 6 tháng

- Biểu số 34/ĐT-TH: Thực hiện cấp phát vốn kế hoạch đầu tư phát triển các nguồn vốn (NSNN, vốn vay viện trợ, dự phòng ngân sách Trung ương, quỹ dự trữ tài chính, tạm ứng và chi ứng trước kế hoạch) năm N (tháng/quý).

- Biểu số 35/ĐT-TH: Báo cáo quý cấp phát vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm N.

4. Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước hàng năm

- Biểu số 36/ĐT-TH: Thực hiện cấp phát vốn kế hoạch đầu tư phát triển các nguồn vốn năm N-1

.Biểu số 01/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Ước thực hiện năm N

Kế hoạch năm N+1

Ghi chú

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

1.1

Trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

1.2

Trong đó:

- Giáo dục và đào tạo

- Khoa học và công nghệ

2

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

- Các chương trình mục tiêu quốc gia

+ Chương trình…

+ Chương trình…

- Bổ sung đầu tư cóm ục tiêu khác (3)

+ Chương trình…

+ Chương trình…

II

Đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư từ nguồn Công trái

IV

Đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư nhà nước

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

Trong đó:

- Phí, lệ phí giao thông

- Phí quảng cáo truyền hình

- Xổ số kiến thiết

- ………

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Bổ sung đầu tư có mục tiêu: là các chương trình được thực hiện có nguồnvốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện các chương trình cụ thể như chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết số 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình biển đông hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác,…


Biểu số 02/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Ước thực hiện năm N

Kế hoạch năm N+1

Ghi chú

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn thiết kế quy hoạch

2

Vốn chuẩn bị đầu tư

3

Vốn thực hiện dự án đầu tư

4

Đầu tư theo mục tiêu

- Các chương trình mục tiêu quốc gia

+ Chương trình…

+ Chương trình…

- Đầu tư theo mục tiêu khác (3)

+ Các chương trình…

+ ………

II

Vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Bộ, cơ quan), Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

IV

Vốn đầu tư từ nguồn tín dụng nhà nước (do đơn vị quản lý hoặc thực hiện)

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Đầu tư có theo mục tiêu gồm các chương trình, dự án, như: chương trình cụ thể như chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quản lý biên giới, chương trình biển đông hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác,…


Biểu số 03/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn (3)

KH năm N

Đăng ký kế hoạch năm N+1

Ghi chú

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số vốn

Trong nước

Nước ngoài

Dự án nhóm A

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: Vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: Vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: Vốn nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tổng số

I

Nguồn vốn ngân sách nhà nước

1

Thiết kế quy hoạch

2

Chuẩn bị đầu tư

3

Thực hiện dự án

Trong đó:

- Dự án chưa đủ thủ tục đầu tư (4)

- Dự án thực hiện vượt thời gian quy định (5)

II

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Trong đó:

- Dự án chưa đủ thủ tục đầu tư

III

Nguồn vốn khác

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Nguồn vốn tổng hợp theo quy định tại Khoản I, Phần I của Thông tư

(4) Các dự án chưa có Quyết định đầu tư trước 31/10 hoặc chưa có TKKT, TDT trước 31/12 năm N

(5) Dự án nhóm B thực hiện quá 4 năm, dự án nhóm C thực hiện quá 2 năm


Biểu số 04/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC/TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ/TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NĂM N+1 (3)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án

Ngành

Địa điểm xây dựng

Thời gian khởi công hoàn thành

Năng lực thiết kế

Dự án được duyệt theo Quyết định

TKKT-TDT được duyệt

Ước thực hiện đến 31/12/năm N

Tổng số vốn đã cấp và thanh toán lũy kế đến hết 31/12/năm N

Kế hoạch vốn năm N+1

Số quyết định, ngày tháng duyệt

Cơ quan duyệt

Tổng mức đầu tư

Số quyết định, ngày tháng duyệt

Tổng dự toán

Tổng số

NSNN

Trong đó: vốn nước ngoài

Nguồn vốn khác (4)

Tổng số

NSNN

Trong đó: vốn nước ngoài

Nguồn vốn khác (4)

Tổng số

NSNN

Trong đó: vốn nước ngoài

Nguồn vốn khác (4)

Tổng số

NSNN

Trong đó: vốn nước ngoài

Nguồn vốn khác (4)

Tổng số

NSNN

Trong đó: vốn nước ngoài

Nguồn vốn khác (4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tổng số

I

Dự án nhóm A

- Dự án chuyển tiếp

………

- Dự án khởi công mới

………

II

Dự án nhóm B

- Dự án chuyển tiếp

………

- Dự án khởi công mới

………

III

Dự án nhóm C

- Dự án chuyển tiếp

………

- Dự án khởi công mới

………

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Biểu mẫu sử dụng đăng ký vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN/Trái phiếu Chính phủ/Tín dụng nhà nước: Khi báo cáo các đơn vị xây dựng mẫu biểu riêng rẽ cho từng nguồn vốn

(2) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(4) Nguồn vốn khác là các nguồn vốn huy động thêm (ngoài nguồn NSNN/Trái phiếu Chính phủ/Tín dụng nhà nước) để triển khai thực hiện dự án


Biểu số 05/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành

Ước thực hiện năm N

Kế hoạch năm N+1

Tổng số

Trong đó NSNN

Tổng số

NSNN

Trái phiếu CP

Tín dụng đầu tư nhà nước

Nguồn vốn khác(3)

Tổng số

Trong đó vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó vốn nước ngoài

1

2

3

4

5=6+8+9+11

6

7

8

9

10

11

Tổng số

I

Hạ tầng kinh tế

1

Nông nghiệp và Lâm nghiệp

2

Thủy sản

3

Công nghiệp

4

Giao thông vận tải

5

Bưu điện

6

Thương mại, dịch vụ, kho tàng

II

Hạ tầng xã hội

7

Công cộng

8

Cấp nước

9

Khoa học và công nghệ

10

Tài nguyên và Môi trường

11

Giáo dục và đào tạo

12

Y tế xã hội

13

Văn hóa thông tin

14

Thể dục, thể thao

15

Quản lý nhà nước

III

Quốc phòng an ninh

IV

Khác

- Thiết kế quy hoạch

- Chuẩn bị đầu tư

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Nguồn vốn khác là các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước, như các khoản phí, lệ phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết,…


Biểu số 06/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

KẾ HOẠCH THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án

Số dư nợ đến cuối năm N

Kế hoạch bố trí vốn thanh toán nợ năm N+1

Ghi chú

Tổng số

NSNN

Tín dụng đầu tư

Nguồn khác(3)

Tổng số

NSNN

Tín dụng đầu tư

Nguồn khác(3)

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9+10

8

9

10

11

Tổng số

I

Dự án nhóm A

(1) ……

(2) ……

……

II

Dự án nhóm B

(1) ……

(2) ……

……

III

Dự án nhóm C

(1) ……

(2) ……

……

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Nguồn vốn khác là các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước, như các khoản phí, lệ phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết,…


Biểu số 07/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: Trước ngày 31 tháng 12 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

KẾ HOẠCH TRẢ NỢ VỐN ỨNG TRƯỚC NĂM N+1 (2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án

Số vốn ứng trước kế hoạch đến cuối năm N

Kế hoạch bố trí vốn thanh toán nợ vốn ứng trước năm N+1

Ghi chú

Tổng số

Phải trả trong năm N + 1

Tổng số

NSNN

Tín dụng đầu tư

Nguồn khác(3)

NSNN

Tín dụng đầu tư

Nguồn khác(3)

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9+10

8

9

10

11

Tổng số

I

Dự án nhóm A

(1) ……

(2) ……

……

II

Dự án nhóm B

(1) ……

(2) ……

……

III

Dự án nhóm C

(1) ……

(2) ……

……

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N+1 là năm kế hoạch tiếp theo (dựa trên thời điểm báo cáo)

(3) Nguồn vốn khác là các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước, như các khoản phí, lệ phí, quảng cáo, xổ số kiến thiết,…


Biểu số 08/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 20 hàng tháng năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO THÁNG TỔNG HỢP THỰC HIỆN KIẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM N

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

KH năm N

Thực hiện

Giải ngân

Tổng số

Trong đó: nước ngoài

Tháng…

Lũy kế đến tháng…

Tháng…

Lũy kế đến tháng…

Tổng số

Trong đó: nước ngoài

Tổng số

Trong đó: nước ngoài

Tổng số

Trong đó: nước ngoài

Tổng số

Trong đó: nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tổng số

I

Ngân sách nhà nước

II

Trái phiếu Chính phủ

III

Công trái

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)


Biểu số 09/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 20 hàng tháng năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO THÁNG/QUÝ, 6 THÁNG
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, DỰ ÁN NHÓM A
SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NSNN/TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC/TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM N

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Dự án

KH năm N

Khối lượng thực hiện

Khối lượng giải ngân

So với kế hoạch (%)

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tháng/quý…

Lũy kế đến tháng/quý..

Tháng/quý…

Lũy kế đến tháng/quý..

Tháng/quý…

Lũy kế đến tháng/quý..

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12=13+14

13

14

15=16+17

16

17

18=9/3

19=10/4

20=11/5

21=15/3

22=16/4

23=17/5

Tổng số

- Dự án..

- Dự án..

- Dự án..

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thờiđiểm báo cáo)

(2) Biểu mẫu này áp dụng cho các dự án sử dụng nhóm A nguồn vốn NSNN hoặc nguồn vốn tín dụng đầu tư nhà nước hoặc nguồn trái phiếu Chính phủ. Đối với từng nguồn vốn đề nghị có báo cáo riêng ghi rõ nguồn vốn theo biểu mẫu này

(3) Khối lượng thực hiện là số lũy kế đến tháng/quý báo cáo

(4) Khối lượng giải ngân là số lũy kế đến tháng/quý báo cáo


Biểu số 10/VĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO QUÝ, 6 THÁNG
TỔNG HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

KH năm N

Quý…

Lũy kế đến quý báo cáo

Ước thực hiện cả năm N

Thực hiện so với kế hoạch năm n(2) (%)

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12=13+14

13

14

15=9/3

16=10/4

17=11/5

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

Trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương

II

Đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư từ nguồn Công trái

IV

Đầu tư từ nguồn tín dụng nhà nước

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

Trong đó:

- Phí, lệ phí giao thông

- Phí quảng bá truyền hình

- Xổ số kiến thiết

- ………

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Lũy kế đến quý báo cáo so với kế hoạch năm


Biểu số 11/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO QUÝ, 6 THÁNG
TỔNG HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

KH năm N

Quý…

Lũy kế đến quý báo cáo

Ước thực hiện cả năm N

Thực hiện so với kế hoạch năm N(2) (%)

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9=10+11

10

11

12=13+14

13

14

15=9/3

16=10/4

17=11/5

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn thiết kế quy hoạch

2

Vốn chuẩn bị đầu tư

3

Vốn thực hiện dự án đầu tư

4

Đầu tư theo mục tiêu

II

Đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư từ nguồn Công trái

IV

Đầu tư từ nguồn tín dụng nhà nước

V

Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc bộ, cơ quan), Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Lũy kế đến quý báo cáo so với kế hoạch năm


Biểu số 12/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO QUÝ, 6 THÁNG
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN NHÓM B, C NĂM N

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

KH năm N

Khối lượng thực hiện quý/đến quý báo cáo (2)

Khối lượng giải ngân quý/đến quý báo cáo (3)

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

Số dự án

Tổng số vốn

Trong đó: vốn nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tổng số

I

Nguồn vốn ngân sách nhà nước

II

Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc bộ, cơ quan), Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

IV

Vốn đầu tư từ nguồn tín dụng nhà nước (do Bộ Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quản lý)

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Khối lượng thực hiện quý I là theo quý, từ quý II là khối lượng thực hiện lũy kế đến quý báo cáo

(3) Khối lượng giải ngân quý I là theo quý, từ quý II là khối lượng giải ngân lũy kế đến quý báo cáo


Biểu số 13/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 10 tháng 02 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N-1(2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm N-1

Thực hiện năm N-1

Thực hiện so với kế hoạch (%)

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9

10

11

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP

1.1

Trong đó:

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

1.2

Trong đó:

- Giáo dục và đào tạo

- Khoa học và công nghệ

2

Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương

- Các chương trình mục tiêu quốc gia

+ Chương trình…

+ Chương trình…

- Bổ sung đầu tư có mục tiêu khác (3)

+ Chương trình…

+ Chương trình…

II

Đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư từ nguồn Công trái

IV

Đầu tư từ nguồn tín dụng đầu tư nhà nước

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

Trong đó:

- Phí, lệ phí giao thông

- Phí quảng cáo truyền hình

- Xổ số kiến thiết

- ……

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N-1 là năm trước năm thực hiện kế hoạch (dự trên thời điểm báo cáo)

(3) Bổ sung đầu tư có mục tiêu: là các chương trình được thực hiện có nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện các chương trình cụ thể như chương trình 135, Dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình biển đông hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác,…


Biểu số 14/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 10 tháng 02 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NGUỒN VỐN NĂM N-1(2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm N-1

Thực hiện năm N-1

Thực hiện so với kế hoạch (%)

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

Tổng số

Trong nước

Nước ngoài

1

2

3=4+5

4

5

6=7+8

7

8

9

10

11

Tổng số

I

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn NSNN

1

Vốn thiết kế quy hoạch

2

Vốn chuẩn bị đầu tư

3

Vốn thực hiện dự án đầu tư

4

Đầu tư theo mục tiêu

- Các chương trình mục tiêu quốc gia

+ Chương trình…

+ Chương trình…

- Đầu tư theo mục tiêu (3)

+ Các chương trình…

+ ……

II

Vốn đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ

III

Đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc Bộ, cơ quan), Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

IV

Vốn đầu tư từ nguồn tín dụng nhà nước (do đơn vị quản lý hoặc thực hiện)

V

Đầu tư từ các nguồn vốn khác

NGUỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI DUYỆT BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Năm N là năm đang thực hiện kế hoạch (dựa trên thời điểm báo cáo)

(2) Năm N-1 là năm trước năm thực hiện kế hoạch (dự trên thời điểm báo cáo)

(3) Bổ sung đầu tư có mục tiêu: là các chương trình được thực hiện có nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương để thực hiện các chương trình cụ thể như chương trình 135, Dự án 5 triệu ha rừng, chương trình quản lý biên giới, thực hiện Nghị quyết 37, 39, 54, Quyết định 168, 173; chương trình biển đông hải đảo; các chương trình có mục tiêu khác,…


Biểu số 15/ĐT-TH

Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2007/TT-BKH

Ngày nhận báo cáo: trước ngày 10 tháng 02 năm N(1)

Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan Trung ương khác

Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TW

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH, LĨNH VỰC NĂM N-1(2)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Ngành/lĩnh vực

Kế hoạch năm N-1

Thực hiện năm N-1

Tổng số

Trong đó NSNN

Tổng số

NSNN

Trái phiếu CP

Tín dụng đầu tư nhà nước, tín dụng chính sách

Nguồn vốn khác (3)

Tổng số

Trong đó vốn ngoài nước

Tổng số

Trong đó vốn ODA cho vay lại

1

2

3

4

5=6+8+9+11

6

7

8

9

10

11

Tổng số

I

Hạ tầng kinh tế

1

Nông nghiệp và lâm nghiệp

2

Thủy sản

3

Công nghiệp

4

Giao thông vận tải

5

Bưu điện

6

Thương mại, dịch vụ, kho tàng

II

Hạ tầng cơ sở

7

Công cộng

8

Cấp nước

9

Khoa học và công nghệ

10

Tài nguyên và Môi trường

11

Giáo dục và đào tạo

12

Y tế xã hội