Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2329/BNN-KH
V/v Thực hiện quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: ……………………………………………

Để tăng cường quản lý kế hoạch vốn đầu tư và giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1980/QĐ-BNN-KH ngày 21/8/2012 về quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013, ngày 11/6/2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 1943/BNN-KH đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2013, đồng thời thực hiện đúng quy chế báo cáo. Nhiều chủ đầu tư đã nghiêm túc thực hiện theo quy chế báo cáo, tỷ lệ các đơn vị báo cáo hàng tháng đạt trên 95%. Tuy nhiên, còn một số chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư, báo cáo chưa đầy đủ, đúng hạn theo quy định, đặc biệt một số đơn vị chưa báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư trong 3 tháng liên tiếp (tháng 4 - 6) năm 2013 và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư quý I và quý II năm 2013 trên website http://mic.mard.gov.vn (chi tiết như phụ lục kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị lãnh đạo đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của cán bộ thực hiện quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư các dự án đầu tư.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục QLXDCT;
- Vụ KH, TC;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 3 THÁNG 4-6 NĂM 2013
(Kèm theo văn bản số 2329/BNN-KH ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ NN và PTNT)

STT

Danh sách

1

Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn An Giang

 

TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh An Giang (WB.6)

2

Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Bạc Liêu

 

TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Bạc Liêu (WB.6)

3

Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sóc Trăng

 

TDA hợp phần cung cấp nước và Vệ sinh nông thôn tỉnh Sóc Trăng (WB.6)

4

Trung tâm QLKTCT thủy lợi tỉnh Bạc Liêu

 

HTCT Phân ranh mặn ngọt tỉnh Sóc Trăng - Bạc Liêu (Trung tâm QLKTCTTL tỉnh Bạc Liêu)

5

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh

 

Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Tây Ninh)

 

TDA Dầu Tiếng (Ban PMU Tây Ninh)

6

Sở Nông nghiệp và PTNT Cần Thơ

 

Dự án WB.6 (Mô hình thí điểm thành phố Cần Thơ)

7

Ban QLDA Bình Phước - PPMB

 

Dự án Phước Hòa (Ban PPMU Bình Phước)

8

Ban QLDA quản lý thiên tai tỉnh Bình Định

 

TDA nâng cấp kè chống xói lở bờ sông Kone đảm bảo an toàn (WB.5)

9

Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận

 

Dự án Phan Rí - Phan Thiết (Ban MPU Bình Thuận 2)

 

HTTL Tả Pao (Sở NN và PTNT Bình Thuận)

10

Ban QLDA đầu tư xây dựng NN và PTNT Quảng Trị

 

TDA nâng cấp hệ thống hồ chứa nước Triệu Thượng 1,2 và hồ chứa nước Phước Môn

11

Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi - CPO

 

ADB.5 (CPO)

 

Dự án Bắc sông Chu - Nam sông Mã - ADB.6 (CPO)

 

Dự án giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kông mở rộng - RETA (ban CPO)

 

Dự án Phan Rí - Phan Thiết (ban CPO)

 

Dự án phát triển thủy lợi vùng Trung và Đông Bắc đồng bằng sông Hồng (ban CPO)

 

Dự án quản lý thiên tai WB.5 (ban CPO)

 

Dự án WB.6 quản lý thủy lợi phục vụ PTNT ĐBSCL (CPO)

 

Hồ Vực Mấu (ban CPO)

 

Khôi phục, nâng cấp HTTL Bắc Nghệ An-JICA2 (ban CPO)

 

TDA Dầu Tiếng (ban CPO)

 

TDA Thạch Thành (ban CPO)

 

TDA xây dựng trạm bơm Nghi Xuyên (ADB.5)

12

Ban QLDA rủi ro thiên tai Hà Tĩnh

 

TDA nâng cấp tuyến đê Phúc Long Nhượng (WB.5)

 

TDA nạo vét, chỉnh trị luồng vào Cảng tránh trú bão Cửa Sót - Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (WB.5)

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ QUÝ I VÀ II NĂM 2013
(Kèm theo văn bản số 2329/BNN-KH ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Bộ NN và PTNT)

STT

Danh sách

1

Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An

 

Nâng cấp, mở rộng cống Nam Đàn

2

Xí nghiệp thủy lợi Nghĩa Đàn - Sở NN&PTNT Nghệ An

 

Hồ Sông Sào (Xí nghiệp TL Nghĩa Đàn - Sở NN&PTNT Nghệ An)

3

Ban đền bù, GPMB hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã

 

Hồ Cửa Đạt - Hệ thống kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã - (Ban đền bù, GPMB)

4

Ban QLDA công trình ngành Nông nghiệp Đồng Tháp (6 dự án)

5

Ban QLDA và tư vấn xây dựng Các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận - PMU Bình Thuận

 

Dự án Phan Rí - Phan Thiết (Ban PMU Bình Thuận)

6

Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi - CPO (ADB5, ADB6, WB5, WB6, Phan Rí - Phan Thiết, giảm thiểu lũ và hạn tiểu vùng sông Mê kong mở rộng - RETA)

7

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (JICA2, PTLN và Cải thiện ĐS vùng Tây Nguyên, WB3, KFW7)

8

Trung tâm nước sạch và VSMTNT (Cấp nước sạch và VSMT Đồng bằng sông Hồng, Cấp nước sạch và VSMTNT vùng miền Trung)

9

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2 (5 dự án).

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2329/BNN-KH thực hiện quy chế báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và báo cáo giám sát đánh giá đầu tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 2329/BNN-KH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 15/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Hoàng Văn Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản