Hệ thống pháp luật

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2023/TT-BNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành sau đây:

1. Thông tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tư số 04/2012/TT-BNG ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

3. Quyết định số 3207/2008/QĐ-BNG ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quy chế miễn thị thực cho công dân Liên bang Nga mang hộ chiếu phổ thông.

4. Quyết định số 808/2005/QĐ-BNG ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành quy chế miễn thị thực đối với công dân Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan.

5. Quyết định số 09/2004/QĐ-BNG ngày 30 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành Quy chế miễn thị thực đối với công dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cơ sở dữ diệu quốc gia về văn bản
quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử Chính phủ,
Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;
- Bộ Ngoại giao: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: HC, LPQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Vũ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 04/2023/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

  • Số hiệu: 04/2023/TT-BNG
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 05/10/2023
  • Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao
  • Người ký: Nguyễn Minh Vũ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/12/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản