Hệ thống pháp luật

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Số:03/2004/TT-BKH

Hà Nội,ngày29 tháng06 năm2004

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 03/2004/TT-BKH NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 109/2004/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thực hiện Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh (sau đây viết tắt là Nghị định 109/2004/NĐ-CP),

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đối với hộ kinh doanh cá thể quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP và các mẫu giấy tờ dùng trong đăng ký kinh doanh như sau:

I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh

a) Đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-1.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc Giám đốc quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

b) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có hai thành viên trở lên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-2.

- Điều lệ công ty có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ) và điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ).

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-1.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

c) Đối với công ty cổ phần:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-3.

- Điều lệ công ty có nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP và điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP.

- Danh sách cổ đông sáng lập, theo mẫu MDS-2.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

d) Đối với công ty TNHH một thành viên:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-4.

- Điều lệ công ty có nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP và điểm a khoản 8 Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong những thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Chủ tịch công ty, hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc), hoặc một trong những chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

đ) Đối với công ty hợp danh:

- Đơn đăng ký kinh doanh, theo mẫu MĐ-5.

- Điều lệ công ty có nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP và điểm c khoản 8 Điều 1 Nghị định số 125/2004/NĐ-CP.

- Danh sách thành viên, theo mẫu MDS-3.

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được quy định theo luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của công ty (đối với công ty kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của tất cả thành viên hợp danh (đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề).

2. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngoài ngành, nghề cấm kinh doanh do pháp luật quy định, ngành, nghề kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:a) Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.

b) Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, thì ghi theo Danh mục ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 1 tháng 11 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a) Người thành lập doanh nghiệp lập và nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định cho từng loại hình doanh nghiệp theo quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Người thành lập doanh nghiệp có thể uỷ quyền bằng văn bản hoặc hợp đồng với người đại diện của mình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có thể yêu cầu người đăng ký kinh doanh xuất trình các loại giấy tờ sau đây nếu xét thấy cần thiết:

- Đối với cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp:

+ Người trực tiếp đăng ký kinh doanh: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

+ Người được uỷ quyền: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và giấy uỷ quyền hoặc hợp đồng.

+ Người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật: Nộp bản sao sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Đối với tổ chức tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp nhà nước: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án góp vốn vào công ty.

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty cổ phần: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty TNHH một thành viên: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Công ty hợp danh: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc cho phép công ty tham gia góp vốn.

+ Hợp tác xã: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội xã viên hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điều lệ hợp tác xã về việc cho phép hợp tác xã tham gia góp vốn.

+ Đối với các cơ quan hành chính nhà nước mà trong ngân sách có nhiệm vụ chi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 33 Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc chi cho góp vốn.

+ Đối với tổ chức chính trị, chính trị xã hội: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép tổ chức chính trị, chính trị xã hội tham gia góp vốn.

+ Đối với các hiệp hội khác: Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, hoạt động và giấy tờ của cơ quan này về việc cho phép hiệp hội tham gia góp vốn.

c) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho người nộp hồ sơ.

d) Người thành lập doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử (Email) của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Khi nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh gửi qua thư điện tử, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết thời gian đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh qua số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử của người thành lập doanh nghiệp hoặc yêu cầu người thành lập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho đúng quy định. Trong trường hợp này, khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh (hồ sơ trên giấy) tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để đối chiếu và lưu hồ sơ. Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh.

đ) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định như sau:

- Mã cấp tỉnh: 2 ký tự (Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

- Mã hình thức tổ chức: 1 ký tự, 0 là doanh nghiệp, 1 là chi nhánh, 2 là văn phòng đại diện.

- Mã loại hình doanh nghiệp: 1 ký tự, 1 là doanh nghiệp tư nhân, 2 là công ty TNHH có 2 thành viên trở lên, 3 là công ty cổ phần, 4 là công ty TNHH một thành viên, 5 là công ty hợp danh.

- Mã số thứ tự của doanh nghiệp: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

Ví dụ về ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp tư nhân có trụ sở chính tại Hà Nội, được ghi số Giấy chứng nhận ĐKKD như sau:

0101000002 (Giấy chứng nhận ĐKKD cấp cho doanh nghiệp tư nhân thứ 2 tại Hà Nội)

- Chi nhánh của Công ty cổ phần có trụ sở chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, được ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động như sau:

4113000003 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho chi nhánh thứ 3 của loại hình công ty cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh)

- Văn phòng đại diện của Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên có trụ sở văn phòng tại Hải phòng, được ghi số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động như sau:

0222000004 (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cấp cho văn phòng đại diện thứ 4 của loại hình công ty TNHH tại Hải phòng).

e) Trường hợp hồ sơ không có đủ giấy tờ theo quy định tại điểm 1 Mục này, hoặc có nội dung khai không đủ, không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ; hoặc tên doanh nghiệp được đặt không đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này và các quy định khác của pháp luật, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cho người thành lập doanh nghiệp, theo mẫu MTB-17.

4. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện

a) Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một trong số những người làm việc tại chi nhánh.

- Đối với công ty khi đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

b) Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, theo mẫu MTB-1 để đăng ký lập chi nhánh, mẫu MTB-2 để đăng ký lập văn phòng đại diện; cùng với thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của ít nhất một trong số những người làm việc tại chi nhánh.

- Đối với công ty khi đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty cổ phần: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.+ Công ty TNHH một thành viên: Điều lệ và quyết định của chủ sở hữu công ty về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Công ty hợp danh: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, theo mẫu MG-7, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện, theo mẫu MG-8, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh về việc đã lập chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

c) Khi thay đổi một trong các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu MTB-3 để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh theo mẫu MG-7, văn phòng đại diện theo mẫu MG-8. Đối với thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo theo thông báo doanh nghiệp phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

d) Khi thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, ngoài việc thực hiện quy định tại điểm c khoản này, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh về việc đã thay đổi tên, địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

đ) Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, để nộp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện này. Đối với công ty, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; đồng thời gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

e) Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh và để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

Khi thay đổi địa chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, thì trong thời hạn mười lăm ngày, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, để được đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

5. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

a) Khi bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-4.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định, thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định được xác định theo quy định của luật, pháp lệnh và nghị định quy định về vốn pháp định hoặc chứng chỉ, giấy tờ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.

- Nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề quy định đối với từng loại hình doanh nghiệp nêu tại điểm 1 Mục này.

- Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

6. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

a) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-5.

- Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty cổ phần: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty TNHH một thành viên: Điều lệ, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty hợp danh: Điều lệ, quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

b) Đăng ký chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh:

- Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới, theo mẫu MTB-5, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

- Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Điều lệ, danh sách thành viên, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty cổ phần: Điều lệ, danh sách cổ đông sáng lập, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty TNHH một thành viên: Điều lệ, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

+ Công ty hợp danh: Điều lệ, danh sách thành viên hợp danh, quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

- Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

- Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được cấp trước đây và đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu tên doanh nghiệp không trùng hoặc không gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến.

- Trường hợp tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp chuyển đến, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông báo đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi trước đây đã đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới của doanh nghiệp.

7. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

a) Khi đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-6.

Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:

- Công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên công ty.

- Công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc đổi tên công ty.

- Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên công ty.

- Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc đổi tên công ty.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5, nếu tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên dự kiến thay đổi của doanh nghiệp được đặt không đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho doanh nghiệp biết và hướng dẫn doanh nghiệp chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

8. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

a) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần:

- Công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-8. Kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ:

+ Đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của Hội đồng quản trị đối với công ty có tổ chức theo mô hình Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Công ty phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu, hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

- Trường hợp công ty kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề mà người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề này, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty theo mẫu MG-2, MG-3, MG-4.

b) Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh:

- Khi công ty hợp danh tiếp nhận thành viên hợp danh, khai trừ thành viên hợp danh, có thành viên hợp danh rút khỏi công ty, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-7. Thông báo phải được tất cả các thành viên hợp danh ký; trường hợp thông báo do một thành viên hợp danh ký, thì kèm theo thông báo phải có giấy của các thành viên hợp danh uỷ quyền cho một thành viên hợp danh ký thông báo thay đổi này. Công ty phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên hợp danh được tiếp nhận.

- Trường hợp công ty hợp danh kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, khi tiếp nhận thành viên hợp danh, kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thành viên được tiếp nhận.

- Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

- Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty theo mẫu MG-5.

9. Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty

a) Khi thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân và vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-9 đối với doanh nghiệp tư nhân và mẫu MTB-10 đối với công ty.

- Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải có thêm bảng cân đối tài sản của công ty tại thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ) và bản sao hợp lệ:

+ Đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Đối với công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ.

- Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, khi đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc giảm vốn điều lệ đối với công ty, thì mức vốn đăng ký sau khi giảm không được thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5.

10. Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH có hai thành viên trở lên, thành viên góp vốn công ty hợp danh

a) Khi công ty TNHH có hai thành viên trở lên tiếp nhận thành viên, công ty hợp danh tiếp nhận thành viên góp vốn mà không làm thay đổi loại hình công ty, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-11. Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thêm thành viên mới, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên được tiếp nhận vào công ty, xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên được tiếp nhận; đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, phải có thêm bản sao hợp lệ giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với thành viên là cá nhân người nước ngoài phải có thêm bản sao hộ chiếu còn hiệu lực của người đó.

b) Khi công ty TNHH có hai thành viên trở lên thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, công ty hợp danh thay đổi thành viên góp vốn do chuyển nhượng phần vốn góp, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-12. Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng, có xác nhận của công ty; xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên mới.

c) Khi công ty TNHH thay đổi thành viên do thừa kế, công ty hợp danh thay đổi thành viên góp vốn do thừa kế, thì công ty gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-13. Kèm theo thông báo phải có bản sao các giấy tờ chứng thực việc thừa kế; xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên được thừa kế.

d) Khi tiếp nhận thông báo của các trường hợp quy định tại các tiết a, b và c điểm này, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

đ) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty theo mẫu MG-2, MG-5.

11. Đăng ký chia công ty

a) Công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có quyết định chia công ty, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty được chia theo mẫu MG-2, MG-3, nếu tên của công ty được chia được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của công ty được chia được đặt không đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho công ty biết và hướng dẫn công ty chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các công ty được chia.

e) Đối với công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện.

g) Trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho công ty được chia, ghi ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là ngày đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị chia và ghi ngày cấp đổi là ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty được chia.

12. Đăng ký tách công ty

a) Công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có quyết định tách công ty, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị tách; cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty được tách nếu tên của công ty được tách được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của công ty được tách sau khi tách được đặt không đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho công ty biết và hướng dẫn công ty chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

13. Đăng ký hợp nhất công ty

a) Công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty hợp nhất dự định đặt trụ sở. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có hợp đồng hợp nhất công ty, các biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty hợp nhất nếu tên của công ty hợp nhất được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của công ty hợp nhất được đặt không đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho công ty biết và hướng dẫn công ty chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty hợp nhất. Trường hợp công ty bị hợp nhất có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty hợp nhất có trụ sở chính, thì công ty hợp nhất phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị hợp nhất cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị hợp nhất.

e) Đối với công ty bị hợp nhất có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty hợp nhất phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty hợp nhất để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty hợp nhất.

g) Trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho công ty hợp nhất ghi ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là ngày đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sớm nhất cho công ty bị hợp nhất và ghi ngày cấp đổi là ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty hợp nhất.

14. Đăng ký sáp nhập công ty

a) Công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhận sáp nhập có trụ sở chính. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có hợp đồng sáp nhập công ty, các biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty nhận sáp nhập.

d) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị sáp nhập sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty nhận sáp nhập. Trường hợp công ty bị sáp nhập có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty nhận sáp nhập có trụ sở chính, thì công ty nhận sáp nhập phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị sáp nhập cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty bị sáp nhập.

đ) Đối với công ty bị sáp nhập có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty nhận sáp nhập phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty nhận sáp nhập để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty nhận sáp nhập.

15. Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH có hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần và ngược lại

a) Công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có quyết định chuyển đổi công ty, biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty chuyển đổi, nếu tên của công ty chuyển đổi được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của công ty chuyển đổi không được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho công ty biết và hướng dẫn công ty chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty được chuyển đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty chuyển đổi.

e) Đối với công ty được chuyển đổi có chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty chuyển đổi phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty chuyển đổi để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty chuyển đổi.

16. Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH có hai thành viên trở lên

a) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận chuyển nhượng, công ty gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Kèm theo hồ sơ, công ty phải có hợp đồng chuyển nhượng công ty.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của công ty, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho công ty.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty chuyển đổi, nếu tên của công ty chuyển đổi được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của công ty chuyển đổi không được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho công ty biết và hướng dẫn công ty chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

e) Đối với công ty TNHH một thành viên có chi nhánh, văn phòng đại diện, thì sau khi chuyển đổi, công ty TNHH có hai thành viên trở lên phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi công ty TNHH có hai thành viên trở lên để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của công ty TNHH có hai thành viên trở lên.

17. Đăng ký chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành doanh nghiệp tư nhân

a) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh quy định tại điểm 1 Mục I Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Kèm theo hồ sơ, phải có hợp đồng chuyển nhượng.

b) Khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp tư nhân, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp tư nhân.

c) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân, nếu tên của doanh nghiệp tư nhân được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này.

d) Trường hợp tên của doanh nghiệp tư nhân không được đặt đúng theo quy định tại điểm 1, điểm 2 Mục III Thông tư này, thì trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thông báo cho doanh nghiệp tư nhân biết và hướng dẫn doanh nghiệp tư nhân chọn tên khác, theo mẫu MTB-17.

đ) Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH một thành viên sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân.

e) Đối với công ty TNHH một thành viên có chi nhánh, văn phòng đại diện, thì sau khi chuyển đổi, doanh nghiệp tư nhân phải thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện và nơi doanh nghiệp tư nhân có trụ sở để bổ sung hồ sơ đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện và của doanh nghiệp tư nhân.

18. Thông báo doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

a) Trước khi tạm ngừng hoạt động ít nhất mười lăm ngày, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, theo mẫu MTB-14.

Đối với công ty kèm theo thông báo, công ty phải xuất trình bản sao hợp lệ:

- Đối với công ty TNHH có hai thành viên trở lên: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc công ty tạm ngừng hoạt động.

- Đối với công ty cổ phần: Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc công ty tạm ngừng hoạt động.

- Công ty TNHH một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc công ty tạm ngừng hoạt động.

- Công ty hợp danh: Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc công ty tạm ngừng hoạt động.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

19. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

a) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.

Sau ba mươi ngày kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất, thì doanh nghiệp đề nghị Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất của doanh nghiệp hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

b) Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp bị rách, nát,... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát..., doanh nghiệp làm lại thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát...

c) Khi tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong các trường hợp nêu tại các tiết a, b điểm này, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải ghi giấy biên nhận theo mẫu MTB-19 và trao cho doanh nghiệp.

Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp MG-1, MG-2, MG-3, MG-4, MG-5. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là số ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất, hoặc bị rách, nát... và trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi rõ lần cấp lại.

d) Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện trong trường hợp mất; bị rách, nát,... áp dụng theo quy định tại các tiết a, b điểm này.

20. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty

a) Doanh nghiệp đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư này, trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp mất con dấu;

- Doanh nghiệp đổi tên;

- Doanh nghiệp chuyển trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác;

- Doanh nghiệp tự nguyện đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại ghi ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại.

21. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

a) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại, thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cùng cấp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

b) Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp ..., Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

c) Quy định về thông báo và lưu giữ thông tin tại các tiết a, b điểm này cũng được áp dụng đối với Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

d) Định kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh lập báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh của tháng trước tại tỉnh theo mẫu BC-1 và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đã nối mạng Internet, thì trước khi gửi báo cáo bằng văn bản, có thể sử dụng thư điện tử (Email) để gửi báo cáo nhanh qua địa chỉ thư điện tử bic@business.gov.vn về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Đối với Phòng đăng ký kinh doanh các tỉnh đã nối mạng với Trung tâm Thông tin doanh nghiệp, ngoài việc thực hiện các quy định tại các tiết a, b, c và d điểm này, sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm truyền số liệu về Trung tâm Thông tin doanh nghiệp (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa).

II. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

1. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh

a) Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình nộp đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, theo mẫu MĐ-6. Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động trong địa bàn cấp huyện thì phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký kinh doanh như nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình khi nộp đơn đăng ký kinh doanh phải xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng tên đăng ký kinh doanh.

Trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo đơn phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b) Khi tiếp nhận đơn đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-20 và trao cho người nộp đơn.

c) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận đơn, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 26 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể theo quy định như sau:

- Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương : 2 ký tự.

- Mã quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh : 1 ký tự.

( Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này)

- Mã loại hình: 1 ký tự, 8 = hộ kinh doanh cá thể.

- Số thứ tự hộ kinh doanh cá thể: 6 ký tự, từ 000001 đến 999999.

Ví dụ về ghi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể:

- Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, được ghi số Giấy chứng nhận ĐKKD như sau:

01C8000002 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp cho hộ kinh doanh cá thể thứ 2 tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

d) Trường hợp không đủ giấy tờ theo quy định tại tiết a điểm này, hoặc có nội dung khai không đủ, hoặc tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn quận, huyện, thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung và cách thức sửa đổi, bổ sung cho người đăng ký kinh doanh, theo mẫu MTB-18.

2. Ngành, nghề kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục I Thông tư này.

3. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

a) Khi thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký, theo mẫu MTB-15.

Trường hợp chuyển sang kinh doanh các ngành, nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-20 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

c) Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6.

d) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh sang quận, huyện khác, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký, theo mẫu MTB-15. Đồng thời gửi thông báo này đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa điểm kinh doanh mới, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký và cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa điểm kinh doanh mới phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-20 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

- Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa điểm kinh doanh mới thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể được cấp trước đây và đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể theo mẫu MG-6, nếu tên riêng của hộ kinh doanh cá thể không trùng với tên riêng của hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn quận, huyện nơi hộ kinh doanh cá thể chuyển đến.

- Trường hợp tên riêng của hộ kinh doanh cá thể trùng với tên riêng của hộ kinh doanh cá thể khác đã đăng ký kinh doanh trong cùng địa bàn quận, huyện nơi hộ kinh doanh cá thể chuyển đến, thì trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể dự định đặt địa điểm kinh doanh mới phải thông báo cho hộ kinh doanh cá thể biết và hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể chọn tên khác, theo mẫu MTB-18.

- Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo đã thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi trước đây hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký kinh doanh.

4. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp trước đây, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có số đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư này

a) Từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2004, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể đã được cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định của Nghị định số 66/HĐBT ngày 2 tháng 3 năm 1992 hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-BKH ngày 2 tháng 3 năm 2000, đến đăng ký đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số đăng ký kinh doanh quy định tại Thông tư này.

b) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có số đăng ký kinh doanh quy định tại Thông tư này để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể đã được cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định của Nghị định số 66/HĐBT ngày 2 tháng 3 năm 1992 hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 03/2000/TT-BKH ngày 2 tháng 3 năm 2000.

c) Ngày cấp đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại vừa ghi ngày cấp đăng ký kinh doanh của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, vừa ghi ngày cấp lại.

5. Thông báo hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh

a) Trường hợp tạm ngừng kinh doanh 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh cá thể gửi thông báo theo mẫu MTB-16 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký.

b) Khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải ghi Giấy biên nhận theo mẫu MTB-20 và trao cho hộ kinh doanh cá thể.

6. Thông báo và lưu giữ nội dung đăng ký kinh doanh

a) Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại, thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho cơ quan thuế cùng cấp.

b) Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh,… Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi những nội dung đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể vào Sổ đăng ký kinh doanh lưu giữ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

c) Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện lập báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh của tháng trước tại huyện, theo mẫu BC-2 và gửi về Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã nối mạng Internet, thì trước khi gửi báo cáo bằng văn bản, có thể sử dụng thư điện tử (Email) để gửi báo cáo nhanh về Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

III. TÊN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp và các Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Ngoài quy định tại điểm 1 Mục này, nhằm hạn chế khả năng gây trùng, nhầm tên doanh nghiệp, khi đặt tên doanh nghiệp cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

a) Doanh nghiệp có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó. Khi doanh nghiệp đăng ký thay đổi ngành, nghề đã dùng để cấu thành tên doanh nghiệp, thì doanh nghiệp phải đăng ký đổi tên.

b) Nếu tên doanh nghiệp sử dụng các thành tố có tính chất mô tả chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì phải được cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm xác nhận.

c) Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác cùng loại hình doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh không bao gồm doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhưng đã nhưng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

d) Tên doanh nghiệp phải viết bằng tiếng Việt và có thể viết thêm bằng một hoặc một số tiếng nước ngoài bên dưới tên tiếng Việt với khổ chữ nhỏ hơn.

đ) Các trường hợp sau đây được coi là nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác:

- Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký.

- Tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi ký hiệu “&”.

- Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.

- Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký.

- Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên doanh nghiệp đã đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái tiếng Việt ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó, trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký. Ví dụ: Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long A nhầm lẫn với Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long (đã đăng ký kinh doanh trước), trừ trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long A là doanh nghiệp con của Công ty cổ phần Xây dựng Thăng Long.

- Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên doanh nghiệp đã đăng ký. Tương tự đối với các trường hợp “cựu” và “cũ”, “hắc” và “đen”, “bạch” và “trắng”, ....

- Tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký chỉ khác tên của doanh nghiệp đã đăng ký bởi các từ “Bắc”, “miền Bắc”, “Nam”, “miền Nam”, “Trung” “miền Trung”, “Tây”, “miền Tây”, “Đông”, “miền Đông”, “Tây Bắc”, “miền Tây Bắc”, “Đông Bắc”, “miền Đông Bắc”, “Đông Nam”, “miền Đông Nam”, “Nam Trung Bộ”, “miền Nam Trung Bộ”, “Duyên Hải”, “miền Duyên Hải”, .... trừ trường hợp doanh nghiệp yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp con của doanh nghiệp đã đăng ký.

3. Đặt tên công ty cổ phần từ cổ phần hoá công ty nhà nước:

Trước khi quyết định đặt tên công ty cổ phần từ cổ phần hoá công ty nhà nước, công ty nhà nước tham khảo tên các công ty cổ phần đang hoạt động, hiện lưu giữ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty cổ phần hoá dự định đặt trụ sở chính để tránh trùng và gây nhầm lẫn với tên công ty cổ phần khác đã đăng ký kinh doanh.

4. Trong trường hợp cần thiết để xem xét, trả lời tên doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi công văn tới Sở Văn hoá - thông tin, Sở Khoa học và công nghệ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (đơn vị có chức năng nghiên cứu về ngôn ngữ học) theo mẫu MTB-21 để lấy ý kiến về tên doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp trong trường hợp này được xem xét trên cơ sở tập hợp ý kiến của các cơ quan trên và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, được quyết định theo đa số; trường hợp ý kiến trả lời về tên doanh nghiệp không được giải quyết theo đa số, thì được xem xét và quyết định theo bên có ý kiến của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và lưu giữ ý kiến của các cơ quan trả lời về tên doanh nghiệp. Trường hợp không đồng ý với ý kiến về tên doanh nghiệp do các cơ quan trả lời, doanh nghiệp có quyền khiếu nại lên Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc kiện ra Toà Hành chính cấp tỉnh nơi nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

5. Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trước khi Nghị định số 109/2004/NĐ-CP có hiệu lực, có tên trùng, và tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác không bị buộc phải đăng ký đổi tên. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này thay thế Thông tư số 08/2002/TT-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Võ Hồng Phúc

(Đã ký)

PHỤ LỤC I

MÃ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày29/6/2004
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị hành chính

Đơn vị hành chính

Số

Chữ

Số

Chữ

1

2

3

1

2

3

01. Thành phố Hà Nội

(9 quận, 5 huyện)

Quận Ba Đình

Quận Tây Hồ

Quận Hoàn Kiếm

Quận Hai Bà Trưng

Quận Đống Đa

Quận Thanh Xuân

Quận Cầu Giấy

Huyện Sóc Sơn

Huyện Đông Anh

Huyện Gia Lâm

Huyện Từ Liêm

Huyện Thanh Trì

Quận Hoàng Mai

Quận Long Biên

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

03. Tỉnh Hà Tây

(2 thị xã, 12 huyện)

Thị xã Hà Đông

Thị xã Sơn Tây

Huyện Ba Vì

Huyện Phúc Thọ

Huyện Đan Phượng

Huyện Thạch Thất

Huyện Hoài Đức

Huyện Quốc Oai

Huyện Chương Mỹ

Huyện Thanh Oai

Huyện Thường Tín

Huyện Mỹ Đức

Huyện ứng Hoà

Huyện Phú Xuyên

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

02. T.Phố Hải Phòng

(5 quận, 1 TX, 8 huyện)

Quận Hồng Bàng

Quận Ngô Quyền

Quận Lê Chân

Quận Kiến An

Thị xã Đồ Sơn

Huyện Thuỷ Nguyên

Huyện An Hải

Huyện An Lão

Huyện Kiến Thụy

Huyện Tiên Lãng

Huyện Vĩnh Bảo

Huyện Cát Hải

Huyện Bạch Long Vĩ

Quận Hải An

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

04. Tỉnh Hải Dương

(1thành phố, 11 huyện)

Thành phố Hải Dương

Huyện Chí Linh

Huyện Nam Sách

Huyện Thanh Hà

Huyện Kinh Môn

Huyện Kim Thành

Huyện Gia Lộc

Huyện Tứ Kỳ

Huyện Cẩm Giàng

Huyện Bình Giang

Huyện Thanh Miện

Huyện Ninh Giang

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

05. Tỉnh Hưng Yên

(1 thị xã, 9 huyện)

Thị xã Hưng Yên

Huyện Văn Lâm

Huyện Mỹ Hào

Huyện Yên Mỹ

Huyện Văn Giang

Huyện Khoái Châu

Huyện Ân Thi

Huyện Kim Động

Huyện Phù Cừ

Huyện Tiên Lữ

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

08. Tỉnh Thái Bình

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Thái Bình

Huyện Quỳnh Phụ

Huyện Hưng Hà

Huyện Thái Thụy

Huyện Đông Hưng

Huyện Vũ Thư

Huyện Kiến Xương

Huyện Tiền Hải

08

08

08

08

08

08

08

08

08

A

B

C

D

E

F

G

H

06. Tỉnh Hà Nam

(1 thị xã, 5 huyện)

Thị xã Phủ Lý

Huyện Duy Tiên

Huyện Kim Bảng

Huyện Lý Nhân

Huyện Thanh Liêm

Huyện Bình Lục

06

06

06

06

06

06

06

A

B

C

D

E

F

09. Tỉnh Ninh Bình

(2 thị xã, 6 huyện)

Thị xã Ninh Bình

Thị xã Tam Điệp

Huyện Nho Quan

Huyện Gia Viễn

Huyện Hoa Lư

Huyện Yên Mô

Huyện Yên Khánh

Huyện Kim Sơn

09

09

09

09

09

09

09

09

09

A

B

C

D

E

F

G

H

07. Tỉnh Nam Định

(1 thành phố, 9 huyện)

Thành phố Nam Định

Huyện Vụ Bản

Huyện Mỹ Lộc

Huyện ý Yên

Huyện Nam Trực

Huyện Trực Ninh

Huyện Xuân Trường

Huyện Giao Thuỷ

Huyện Nghĩa Hưng

Huyện Hải Hậu

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

10. Tỉnh Hà Giang

(1 thị xã, 9 huyện)

Thị xã Hà Giang

Huyện Đồng Văn

Huyện Mèo Vạc

Huyện Yên Minh

Huyện Quản Bạ

Huyện Bắc Mê

Huyện Hoàng Su Phì

Huyện Vị Xuyên

Huyện Xín Mần

Huyện Bắc Quang

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

11. Tỉnh Cao Bằng

(1 thị xã, 12 huyện)

Thị xã Cao Bằng

Huyện Bảo Lạc

Huyện Bảo Lâm

Huyện Hà Quảng

Huyện Thông Nông

Huyện Trà Lĩnh

Huyện Trùng Khánh

Huyện Nguyên Bình

Huyện Hoà An

Huyện Quảng Uyên

Huyện Hạ Lang

Huyện Thạch An

Huyện Phục Hoà

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

14. Tỉnh Lạng Sơn

(1 thị xã, 10 huyện)

Thị xã Lạng Sơn

Huyện Tràng Định

Huyện Văn Lãng

Huyện Bình Gia

Huyện Bắc Sơn

Huyện Văn Quan

Huyện Cao Lộc

Huyện Lộc Bình

Huyện Chi Lăng

Huyện Đình Lập

Huyện Hữu Lũng

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

12. Tỉnh Lào Cai

(2 thị xã, 8 huyện)

Thị xã Lào Cai

Thị xã Cam Đường

Huyện Mường Khương

Huyện Bát Xát

Huyện Si Ma Cai

Huyện Bắc Hà

Huyện Bảo Thắng

Huyện Sa Pa

Huyện Bảo Yên

Huyện Văn Bàn

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

15. Tỉnh Tuyên Quang

(1 thị xã, 5 huyện)

Thị xã Tuyên Quang

Huyện Nà Hang

Huyện Chiêm Hoá

Huyện Hàm Yên

Huyện Yên Sơn

Huyện Sơn Dương

15

15

15

15

15

15

15

A

B

C

D

E

F

13. Tỉnh Bắc Kạn

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Bắc Kạn

Huyện Ba Bể

Huyện Ngân Sơn

Huyện Chợ Đồn

Huyện Na Rì

Huyện Bạch Thông

Huyện Chợ Mới

Huyện Pắc Nặm

13

13

13

13

13

13

13

13

13

A

B

C

D

E

F

G

H

16. Tỉnh Yên Bái

(2 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Yên Bái

Thị xã Nghĩa Lộ

Huyện Lục Yên

Huyện Văn Yên

Huyện Mù Căng Chải

Huyện Trấn Yên

Huyện Yên Bình

Huyện Văn Chấn

Huyện Trạm Tấu

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

17. Tỉnh Thái Nguyên

(1 T.Phố, 1 thị xã, 7 huyện)

Thành phố Thái Nguyên

Thị xã Sông Công

Huyện Định Hoá

Huyện Võ Nhai

Huyện Phú Lương

Huyện Đồng Hỷ

Huyện Đại Từ

Huyện Phú Bình

Huyện Phổ Yên

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

A

B

C

D

E

F

G

H

I

20. Tỉnh Bắc Giang

(1 thị xã, 9 huyện)

Thị xã Bắc Giang

Huyện Yên Thế

Huyện Tân Yên

Huyện Lục Ngạn

Huyện Hiệp Hoà

Huyện Lạng Giang

Huyện Sơn Động

Huyện Lục Nam

Huyện Việt Yên

Huyện Yên Dũng

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

18. Tỉnh Phú Thọ

(1 T.Phố,1 thị xã, 10 huyện)

Thành phố Việt Trì

Thị xã Phú Thọ

Huyện Đoan Hùng

Huyện Hạ Hoà

Huyện Thanh Ba

Huyện Phù Ninh

Huyện Lâm Thao

Huyện Cẩm Khê

Huyện Yên Lập

Huyện Tam Nông

Huyện Thanh Thuỷ

Huyện Thanh Sơn

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

21. Tỉnh Bắc Ninh

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Bắc Ninh

Huyện Yên Phong

Huyện Quế Võ

Huyện Tiên Du

Huyện Từ Sơn

Huyện Thuận Thành

Huyện Lương Tài

Huyện Gia Bình

21

21

21

21

21

21

21

21

21

A

B

C

D

E

F

G

H

19. Tỉnh Vĩnh Phúc

(1 thị xã, 6 huyện)

Thị xã Vĩnh Yên

Huyện Lập Thạch

Huyện Tam Dương

Huyện Bình Xuyên

Huyện Vĩnh Tường

Huyện Yên Lạc

Huyện Mê Linh

19

19

19

19

19

19

19

19

A

B

C

D

E

F

G

22. Tỉnh Quảng Ninh

(1T.phố, 3 thị xã, 10 huyện)

Thành phố Hạ Long

Thị xã Cẩm Phả

Thị xã Uông Bí

Thị xã Móng Cái

Huyện Bình Liêu

Huyện Hải Hà

Huyện Đầm Hà

Huyện Tiên Yên

Huyện Ba Chẽ

Huyện Vân Đồn

Huyện Hoành Bồ

Huyện Đông Triều

Huyện Cô Tô

Huyện Yên Hưng

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

23. Tỉnh Lai Châu

(5 huyện)

Huyện Tam Đường

Huyện Phong Thổ

Huyện Mường Tè

Huyện Sìn Hồ

Huyện Than Uyên

23

23

23

23

23

23

A

B

C

D

E

26. Tỉnh Thanh Hoá

(1 T.Phố, 2 thị xã, 24 huyện)

Thành phố Thanh Hoá

Thị xã Bỉm Sơn

Thị xã Sầm Sơn

Huyện Mường Lát

Huyện Quan Hoá

Huyện Quan Sơn

Huyện Bá Thước

Huyện Cẩm Thuỷ

Huyện Lang Chánh

Huyện Thạch Thành

Huyện Ngọc Lạc

Huyện Thường Xuân

Huyện Như Xuân

Huyện Như Thanh

Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Hà Trung

Huyện Nga Sơn

Huyện Yên Định

Huyện Thọ Xuân

Huyện Hậu Lộc

Huyện Thiệu Hoá

Huyện Hoằng Hoá

Huyện Đông Sơn

Huyện Triệu Sơn

Huyện Quảng Xương

Huyện Nông Cống

Huyện Tĩnh Gia

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

a

24. Tỉnh Sơn La

(1 thị xã, 10 huyện)

Thị xã Sơn La

Huyện Quỳnh Nhai

Huyện Mường La

Huyện Thuận Châu

Huyện Bắc Yên

Huyện Phù Yên

Huyện Mai Sơn

Huyện Sông Mã

Huyện Yên Châu

Huyện Mộc Châu

Huyện Sốp Cộp

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

25. Tỉnh Hoà Bình

(1 thị xã, 10 huyện)

Thị xã Hoà Bình

Huyện Đà Bắc

Huyện Mai Châu

Huyện Kỳ Sơn

Huyện Lương Sơn

Huyện Kim Bôi

Huyện Tân Lạc

Huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Thuỷ

Huyện Yên Thuỷ

Huyện Cao Phong

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

27. Tỉnh Nghệ An

(1 T.Phố, 1 thị xã, 17 huyện)

Thành phố Vinh

Thị xã Cửa Lò

Huyện Quế Phong

Huyện Quỳ Châu

Huyện Kỳ Sơn

Huyện Quỳ Hợp

Huyện Nghĩa Đàn

Huyện Tương Dương

Huyện Quỳnh Lưu

Huyện Tân Kỳ

Huyện Con Cuông

Huyện Yên Thành

Huyện Diễn Châu

Huyện Anh Sơn

Huyện Đô Lương

Huyện Thanh Chương

Huyện Nghi Lộc

Huyện Nam Đàn

Huyện Hưng Nguyên

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

30. Tỉnh Quảng Trị

(2 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Đông Hà

Thị xã Quảng Trị

Huyện Vĩnh Linh

Huyện Gio Linh

Huyện Cam Lộ

Huyện Triệu Phong

Huyện Hải Lăng

Huyện Hướng Hoá

Huyện Đa Krông

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

A

B

C

D

E

F

G

H

I

28. Tỉnh Hà Tĩnh

(2 thị xã, 9 huyện)

Thị xã Hà Tĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh

Huyện Nghi Xuân

Huyện Đức Thọ

Huyện Hương Sơn

Huyện Vũ Quang

Huyện Can Lộc

Huyện Thạch Hà

Huyện Cẩm Xuyên

Huyện Hương Khê

Huyện Kỳ Anh

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

31. Tỉnh Thừa Thiên - Huế

(1 thành phố, 8 huyện)

Thành phố Huế

Huyện Phong Điền

Huyện Quảng Điền

Huyện Hương Trà

Huyện Phú Vang

Huyện Hương Thuỷ

Huyện Phú Lộc

Huyện A Lưới

Huyện Nam Đông

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

A

B

C

D

E

F

G

H

I

29. Tỉnh Quảng Bình

(1 thị xã, 6 huyện)

Thị xã Đồng Hới

Huyện Tuyên Hoá

Huyện Minh Hoá

Huyện Quảng Trạch

Huyện Bố Trạch

Huyện Quảng Ninh

Huyện Lệ Thuỷ

29

29

29

29

29

29

29

29

A

B

C

D

E

F

G

32. Thành phố Đà Nẵng

(5 quận, 2 huyện)

Quận Hải Châu

Quận Thanh Khê

Quận Sơn Trà

Quận Ngũ Hành Sơn

Quận Liên Chiểu

Huyện Hoà Vang

Huyện đảo Hoàng Sa

32

32

32

32

32

32

32

32

A

B

C

D

E

F

G

33. Tỉnh Quảng Nam

(2 thị xã, 14 huyện)

Thị xã Tam Kỳ

Thị xã Hội An

Huyện Đông Giang

Huyện Đại Lộc

Huyện Điện Bàn

Huyện Duy Xuyên

Huyện Nam Giang

Huyện Thăng Bình

Huyện Quế Sơn

Huyện Hiệp Đức

Huyện Tiên Phước

Huyện Phước Sơn

Huyện Núi Thành

Huyện Bắc Trà My

Huyện Tây Giang

Huyện Bắc Trà My

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

36. Tỉnh Phú Yên

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Tuy Hoà

Huyện Đồng Xuân

Huyện Sông Cầu

Huyện Tuy An

Huyện Sơn Hoà

Huyện Tuy Hoà

Huyện Sông Hinh

Huyện Phú Hoà

36

36

36

36

36

36

36

36

36

A

B

C

D

E

F

G

H

34. Tỉnh Quảng Ngãi

(1 thị xã, 13 huyện)

Thị xã Quảng Ngãi

Huyện Lý Sơn

Huyện Bình Sơn

Huyện Trà Bồng

Huyện Sơn Tịnh

Huyện Sơn Tây

Huyện Sơn Hà

Huyện Tư Nghĩa

Huyện Nghĩa Hành

Huyện Minh Long

Huyện Mộ Đức

Huyện Đức Phổ

Huyện Ba Tơ

Huyện Tây Trà

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

37. Tỉnh Khánh Hoà

(1 T. phố, 1 thị xã, 6 huyện)

Thành phố Nha Trang

Thị xã Cam Ranh

Huyện Vạn Ninh

Huyện Ninh Hoà

Huyện Diên Khánh

Huyện Khánh Vĩnh

Huyện Khánh Sơn

Huyện Trường Sa

37

37

37

37

37

37

37

37

37

A

B

C

D

E

F

G

H

35. Tỉnh Bình Định

(1 thành phố, 10 huyện)

Thành phố Quy Nhơn

Huyện An Lão

Huyện Hoài Nhơn

Huyện Hoài Ân

Huyện Phù Mỹ

Huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Phù Cát

Huyện Tây Sơn

Huyện An Nhơn

Huyện Tuy Phước

Huyện Vân Canh

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

38. Tỉnh Kon Tum

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Kon Tum

Huyện Đắk Glei

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Đắk Tô

Huyện Kon Plông

Huyện Đák Hà

Huyện Sa Thầy

Huyện Kon Rẫy

38

38

38

38

38

38

38

38

38

A

B

C

D

E

F

G

H

39. Tỉnh Gia Lai

(1 T.phố, 1 T.xã, 14 huyện)

Thành phố Pleiku

Huyện Kbang

Huyện Đăk Đoa

Huyện Mang Yang

Huyện Chư Păh

Huyện Ia Grai

Thị xã An Khê

Huyện Kông Chro

Huyện Đức Cơ

Huyện Chư Prông

Huyện Chư Sê

Huyện Ayun Pa

Huyện Krông Pa

Huyện Ia Pa

Huyện Đac Pơ

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0

41. TP Hồ Chí Minh

(19 quận, 5 huyện)

Quận 1

Quận 2

Quận 3

Quận 4

Quận 5

Quận 6

Quận 7

Quận 8

Quận 9

Quận 10

Quận 11

Quận 12

Quận Gò Vấp

Quận Tân Bình

Quận Bình Thạnh

Quận Phú Nhuận

Quận Thủ Đức

Huyện Củ Chi

Huyện Hóc Môn

Huyện Bình Chánh

Huyện Nhà Bè

Huyện Cần Giờ

Quận Bình Tân

Quận Tân Phú

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

40. Tỉnh Đắk Lắk

(1 thành phố, 13 huyện)

T.phố Buôn Ma Thuột

Huyện Ea H’leo

Huyện Ea Súp

Huyện Krông Năng

Huyện Krông Búk

Huyện Buôn Đôn

Huyện Cư M’gar

Huyện Ea Kar

Huyện M’Đrắk

Huyện Krông Pắc

Huyện Krông A Na

Huyện Krông Bông

Huyện Krông Nô

Huyện Lắk

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

O

P

42. Tỉnh Lâm Đồng

(1 thành.phố, 1 thị xã, 9 huyện)

Thành phố Đà Lạt

Thị xã Bảo Lộc

Huyện Lạc Dương

Huyện Đơn Dương

Huyện Đức Trọng

Huyện Lâm Hà

Huyện Bảo Lâm

Huyện Di Linh

Huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Tẻh

Huyện Cát Tiên

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

45. Tỉnh Tây Ninh

(1 thị xã, 8 huyện)

Thị xã Tây Ninh

Huyện Tân Biên

Huyện Tân Châu

Huyện Dương Minh Châu

Huyện Châu Thành

Huyện Hoà Thành

Huyện Bến Cầu

Huyện Gò Dầu

Huyện Trảng Bàng

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

A

B

C

D

E

F

G

H

I

43. Tỉnh Ninh Thuận

(1 thị xã, 4 huyện)

Thị xã Phan Rang –

Tháp Chàm

Huyện Ninh Sơn

Huyện Bác ái

Huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Phước

43

43

43

43

43

43

A

B

C

D

E

46. Tỉnh Bình Dương

(1 thị xã, 6 huyện)

Thị xã Thủ Dầu Một

Huyện Dầu Tiếng

Huyện Bến Cát

Huyện Phú Giáo

Huyện Tân Uyên

Huyện Thuận An

Huyện Dĩ An

46

46

46

46

46

46

46

46

A

B

C

D

E

F

G

44. Tỉnh Bình Phước

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Đồng Xoài

Huyện Đồng Phù

Huyện Phước Long

Huyện Lộc Ninh

Huyện Bù Đăng

Huyện Bình Long

Huyền Bù Đốp

Huyện Chơn Thành

44

44

44

44

44

44

44

44

44

A

B

C

D

E

F

G

H

47. Tỉnh Đồng Nai

(1 thành phố, 1 T.xã, 9 huyện)

Thành phố Biên Hoà

Huyện Tân Phú

Huyện Định Quán

Huyện Vĩnh Cừ

Huyện Thống Nhất

Huyện Long Khánh

Huyện Xuân Lộc

Huyện Long Thành

Huyện Nhơn Trạch

Huyện Trảng Bom

Huyện Cẩm Mỹ

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


48. Tỉnh Bình Thuận

(1 thành.phố, 8 huyện)

Thành phố Phan Thiết

Huyện Tuy Phong

Huyện Bắc Bình

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Tân

Huyện Đức Linh

Huyện Phú Quý

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

A

B

C

D

E

F

G

H

I

51. Tỉnh Đồng Tháp

(2 thị xã, 9 huyện)

Thị xã Cao Lãnh

Thị xã Sa Đéc

Huyện Tân Hồng

Huyện Hồng Ngự

Huyện Tam Nông

Huyện Thanh Bình

Huyện Tháp Mười

Huyện Cao Lãnh

Huyện Lấp Vò

Huyện Lai Vung

Huyện Châu Thành

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

49. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu

(1 thành phố, 1 thị xã, 5 huyện)

Thành phố Vũng Tầu

Thị xã Bà Rịa

Huyện Châu Đức

Huyện Xuyên Mộc

Huyện Tân Thành

Huyện Long Đất

Huyện Côn Đảo

49

49

49

49

49

49

49

49

A

B

C

D

E

F

G

52. Tỉnh An Giang

(1 T.phố, 1 thị xã, 9 huyện)

Thành phố Long Xuyên

Thị xã Châu Đốc

Huyện An Phú

Huyện Tân Châu

Huyện Phú Tân

Huyện Châu Phú

Huyện Tịnh Biên

Huyện Tri Tôn

Huyện Chợ Mới

Huyện Châu Thành

Huyện Thoại Sơn

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

50. Tỉnh Long An

(1 thị xã, 13 huyện)

Thị xã Tân An

Huyện Tân Hưng

Huyện Vĩnh Hưng

Huyện Mộc Hoá

Huyện Tân Thạnh

Huyện Thạnh Hoá

Huyện Đức Huệ

Huyện Đức Hoà

Huyện Bến Lức

Huyện Thủ Thừa

Huyện Châu Thành

Huyện Tân Trụ

Huyện Cần Đước

Huyện Cần Giuộc

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

53. Tỉnh Tiền Giang

(1thành phố, 1 thị xã, 7 huyện)

Thành phố Mỹ Tho

Thị xã Gò Công

Huyện Tân Phước

Huyện Châu Thành

Huyện Cai Lậy

Huyện Chợ Gạo

Huyện Cái Bè

Huyện Gò Công Tây

Huyện Gò Công Đông

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

A

B

C

D

E

F

G

H

I

54. Tỉnh Vĩnh Long

(1 thị xã, 6 huyện)

Thị xã Vĩnh Long

Huyện Long Hồ

Huyện Mang Thít

Huyện Bình Minh

Huyện Tam Bình

Huyện Trà Ôn

Huyện Vũng Liêm

54

54

54

54

54

54

54

54

A

B

C

D

E

F

G

57. Th.Phố Cần Thơ

(4 quận, 4 huyện)

Quận Ninh Kiều

Quận Bình Thuỷ

Quận Cái Răng

Quận Ô Môn

Huyện Thốt Nốt

Huyện Cờ Đỏ

Huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Phong Điền

57

57

57

57

57

57

57

57

57

A

B

C

E

F

G

H

I

55. Tỉnh Bến Tre

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Bến Tre

Huyện Châu Thành

Huyện Chợ Lách

Huyện Mỏ Cày

Huyện Giồng Trôm

Huyện Bình Đại

Huyện Ba Tri

Huyện Thạnh Phú

55

55

55

55

55

55

55

55

55

A

B

C

D

E

F

G

H

58. Tỉnh Trà Vinh

(1 thị xã, 7 huyện)

Thị xã Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Châu Thành

Huyện Cầu Kè

Huyện Tiểu Cần

Huyện Cầu Ngang

Huyện Trà Cú

Huyện Duyên Hải

58

58

58

58

58

58

58

58

58

A

B

C

D

E

F

G

H

56. Tỉnh Kiên Giang

(2 thị xã, 11 huyện)

Thị xã Rạch Giá

Thị xã Hà Tiên

Huyện Kiên Lương

Huyện Hòn Đất

Huyện Tân Hiệp

Huyện Châu Thành

Huyện Giồng Giềng

Huyện Gò Quao

Huyện An Biên

Huyện An Minh

Huyện Vĩnh Thuận

Huyện Phú Quốc

Huyện Kiên Hải

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

59. Tỉnh Sóc Trăng

(1 thị xã, 8 huyện)

Thị xã Sóc Trăng

Huyện Kế Sách

Huyện Long Phú

Huyện Mỹ Tú

Huyện Mỹ Xuyên

Huyện Thạnh Trị

Huyện Vĩnh Châu

Huyện Cù Lao Dung

Huyện Ngã Năm

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

A

B

C

D

E

F

G

H

I

60. Tỉnh Bạc Liêu

(1 thị xã, 5 huyện)

Thị xã Bạc Liêu

Huyện Phước Long

Huyện Hồng Dân

Huyện Vĩnh Lợi

Huyện Giá Rai

Huyện Đông Hải

60

60

60

60

60

60

60

A

B

C

D

E

F

63. Tỉnh Đắc Nông

(6 huyện)

Huyện Cư Jút

Huyện Đắc Mil

Huyện Đắc Song

Huyện Đắc Nông

Huyện Đắc RLấp

Huyện Krông Nô

63

63

63

63

63

63

63

A

B

C

D

E

F

61. Tỉnh Cà Mau

(1 thành phố, 8 huyện)

Thành phố Cà Mau

Huyện Thới Bình

Huyện U Minh

Huyện Trần Văn Thời

Huyện Cái Nước

Huyện Đầm Dơi

Huyện Ngọc Hiển

Huyện Năm Căn

Huyện Phú Tân

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

A

B

C

D

E

F

G

H

I

64. Tỉnh Hậu Giang

(1 Thị xã, 5 huyện)

Thị xã Vị Thanh

Huyện Vị Thuỷ

Huyện Long Mỹ

Huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành

Huyện Phụng Hiệp

64

64

64

64

64

64

64

A

B

C

E

F

G

62. Tỉnh Điện Biên

(1 Th.Phố, 1 Thị xã, 6 huyện)

Th.phố Điện Biên Phủ

Thị xã Lai Châu

Huyện Mường Lay

Huyện Mường Nhé

Huyện Tủa Chùa

Huyện Tuần Giáo

Huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên Đông

62

62

62

62

62

62

62

62

62

A

B

C

D

E

F

G

H

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG
ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(ban hành kèm theo Thông tư số... /2004/TT-BKH ngày.../..../2004
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Danh mục mẫu giấy

Ký hiệu

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Đơn đăng ký kinh doanh

- Dùng cho doanh nghiệp tư nhân

- Dùng cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên

- Dùng cho công ty cổ phần

- Dùng cho công ty TNHH một thành viên

- Dùng cho công ty hợp danh

- Dùng cho hộ kinh doanh cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Cấp cho doanh nghiệp tư nhân

- Cấp cho công ty TNHH có hai thành viên trở lên

- Cấp cho công ty cổ phần

- Cấp cho công ty TNHH một thành viên

- Cấp cho công ty hợp danh

- Cấp cho hộ kinh doanh cá thể

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

- Cấp cho chi nhánh

- Cấp cho văn phòng đại diện

Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập

- Của công ty TNHH có hai thành viên trở lên

- Của công ty cổ phần

- Của công ty hợp danh

Thông báo của doanh nghiệp

- Lập chi nhánh

- Lập văn phòng đại diện

- Thay đổi nội dung đăng ký của CN, VPĐD

- Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Thay đổi tên

- Thay đổi, bổ sung thành viên công ty hợp danh

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật

- Thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

- Thay đổi vốn Điều lệ của công ty

- Kết nạp thành viên công ty TNHH

MĐ-1

MĐ-2

MĐ-3

MĐ-4

MĐ-5

MĐ-6

MG

MG-1

MG-2

MG-3

MG-4

MG-5

MG-6

MG-7

MG-8

MDS

MDS-1

MDS-2

MDS-3

MTB-1

MTB-2

MTB-3

MTB-4

MTB-5

MTB-6

MTB-7

MTB-8

MTB-9

MTB-10

MTB-11

29

- Thay đổi thành viên CT TNHH do chuyển nhượng

MTB-12

30

- Thay đổi thành viên CT TNHH do thừa kế

MTB-13

31

- Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

MTB-14

Thông báo của hộ kinh doanh cá thể

32

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

MTB-15

33

- Tạm ngừng kinh doanh

MTB-16

Thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

34

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

MTB-17

35

- Của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

MTB-18

Giấy biên nhận của Cơ quan đăng ký kinh doanh

36

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

MTB-19

37

- Của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

MTB-20

Giấy gửi lấy ý kiến về tên doanh nghiệp

38

- Công văn gửi lấy ý kiến tên doanh nghiệp

MTB-21 (trang 1)

39

- Mẫu Phiếu ý kiến tên doanh nghiệp

MTB-21 (trang 2)

Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh

40

- Của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

BC-1

41

- Của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

BC-2

MẪU MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: .../......./.........Dân tộc:.........................Quốc tịch:...............

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:..........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................

.............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................

..............................................................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: ...........................................

Email: .............................................. Website: ....................................

Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
do tôi làm chủ với nội dung sau:

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).........

...............................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: .....................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: .....................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................

...............................................................................................................

Điện thoại: ........................................... Fax: ........................................

Email: ................................................. Website: ..................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

4. Vốn đầu tư ban đầu: ...........................................................................

Tổng số: .................................................................................................

Trong đó:

- Tiền Việt Nam: .......................

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi: ..................................................................

- Vàng: ..................................................................................................

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản,

có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn): ...................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện quy định tại Điều 9 của Luật Doanh nghiệp; Không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân và không đồng thời là chủ hộ kinh doanh cá thể khác.

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

......, ngày...... tháng....... năm.......

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn

- ...................

- ...................

- ...................

MẪU MG-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số:....................

Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)................

.....................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ...........................................

Tên doanh nghiệp viết tắt: ..........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

....................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .......................................................

Email: .................................... Website: .....................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .......................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Vốn đầu tư:.............................................................................................

5. Chủ doanh nghiệp:

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .................................................. Nam/Nữ

Sinh ngày:...... /...../......... Dân tộc: .......................Quốc tịch: .....................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: ......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

....................................................................................................................

Chữ ký: ......................................................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....….................................................................

....................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................

....................................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................... Nam/Nữ

Chức danh: ..........................................................................................…

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ................................Quốc tịch: .......

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ....................................................…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................…

............................................................................................................…

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................

............................................................................................................…

Điện thoại: ......................................... Fax: ...........................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).......................

............................................................................................................…..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ..................................................

Tên công ty viết tắt: ..................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................…

............................................................................................................….

Điện thoại: ........................................ Fax: ..........................................…

Email: .............................................. Website: ....................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................…

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

4. Vốn điều lệ: ..................

- Tổng số: ..............................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

......, ngày.... tháng.... năm.....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................


MẪU MG - 2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số:..................

Đăng ký lần đầu, ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)............................

........................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ......................................………….

Tên công ty viết tắt: .......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................…

..................................................................................................................….

Điện thoại: .................................. Fax: .....................................................….

Email: .................................... Website: ....................................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: .....................................................................….

..................................................................................................................….

..................................................................................................................….

..................................................................................................................….

..................................................................................................................….

..................................................................................................................….

..................................................................................................................….

4. Vốn điều lệ: ..........................................................................................…

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

Phần vốn góp

Ghi chú


6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: .................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .............................................Nam/Nữ:...

Sinh ngày: ..../...../........... Dân tộc: ......................... Quốc tịch:..................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:..................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................

....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

....................................................................................................................

Chữ ký: ......................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MĐ-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................... Nam/Nữ

Chức danh: ..........................................................................................…

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .............................Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................…

............................................................................................................…

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................

............................................................................................................…

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .....................

............................................................................................................….

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .................................................

Tên công ty viết tắt: .................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................…

............................................................................................................….

Điện thoại: ......................................... Fax: .........................................…

Email: ............................................... Website: ...................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................…

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

............................................................................................................….

4. Vốn điều lệ (ghi số vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký):...........

- Tổng số cổ phần: ...............................................................................…

- Mệnh giá cổ phần: ............................................................................…

5. Số cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:................…

.................................................................................................................

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: ........................................

.................................................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi và các cổ đông sáng lập cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

....., ngày..... tháng.... năm.....

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................


MẪU MG - 3

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: ....................

Đăng ký lần đầu, ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)...........................

.................................................................................................................…..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ...................................................…

Tên công ty viết tắt: ..................................................................................…

2. Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................….

.................................................................................................................….

Điện thoại: .................................. Fax: ....................................................…

Email: .................................... Website: ..................................................…

3. Ngành, nghề kinh doanh: ....................................................................…

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

4. Vốn điều lệ: .........................................................................................…

5. Danh sách cổ đông sáng lập:

STT

Tên cổ đông sáng lập

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số cổ phần

Ghi chú

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ..............................................................................................…

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) .............................................. Nam/Nữ:..

Sinh ngày: ... /...../.......... Dân tộc: ............................ Quốc tịch:.............…

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ..............................................…

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: ...................................................…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................…

.................................................................................................................….

Chỗ ở hiện tại: ........................................................................................….

.................................................................................................................…

Chữ ký: ...................................................................................................…

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ......................................................................….

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MĐ-4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................

............................................................................................................….

Quyết định thành lập/cho phép thành lập của .........................................

.........................Số: ........................................... Ngày: ........../......../.......

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số:..........

Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .....................

..........................................................................................................……

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .................................................

Tên công ty viết tắt: .................................................................................

Mô hình tổ chức công ty (Hội đồng quản trị, chủ tịch công ty): .............

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: ..............................

................................................................................................... Nam/Nữ

Chức danh: .......................................................................................……

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .............................Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................

Ngày cấp:....../......./..........Nơi cấp: .....................................................…

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................…

............................................................................................................….

Chỗ ở hiện tại: .....................................................................................…

3. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................…

............................................................................................................….

Điện thoại: ........................................ Fax: ..........................................…

Email: .............................................. Website: ....................................…

4. Ngành, nghề kinh doanh: ................................................................…

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

5. Vốn điều lệ: ......................................................................................

6. Tên, địa chỉ chi nhánh:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

7. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Chủ sở hữu cam kết:

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

...., ngày... tháng.... năm.....

Đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................

MẪU MG-4

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Số: ....................

Đăng ký lần đầu, ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa)........................

....................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ....................................................

Tên công ty viết tắt: ...................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .......................................................

Email: .................................... Website: .....................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .......................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4. Vốn điều lệ: ..........................................................................................…

5. Tên chủ sở hữu:.....................................................................................…

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập (đối với tổ chức) của:............................ Số: ............................... Ngày:......./......./.......…

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp) số:..........…..

Do: ......................................................................... Cấp ngày:....../....../...….

Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................

Điện thoại: ........................................ Fax:...................................................

Email: ........................................ Website: ..................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ...................................................................................................

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) ................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày:...../.../.......... Dân tộc: ............................Quốc tịch:.....................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ...................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: ................................................…...

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................…

.................................................................................................................…

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................…

.................................................................................................................…

Chữ ký: ...................................................................................................…

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: ........................................................................…

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................

.................................................................................................................…

.................................................................................................................…

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MĐ-5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)...................................... Nam/Nữ

Chức danh: ...............................................................................................

Sinh ngày:...../......./......... Dân tộc:...........................Quốc tịch:................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................

...........................................................................................................…...

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................

.................................................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh với nội dung sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ...................

............................................................................................................…

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ................................................

Tên công ty viết tắt: ...............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................

............................................................................................................…

Điện thoại: ........................................ Fax: ............................................

Email: .............................................. Website: .................................….

3. Ngành, nghề kinh doanh: ..............................................................….

............................................................................................................…

............................................................................................................…

............................................................................................................…

............................................................................................................…

4. Vốn điều lệ: .......................................................................................

- Tổng số : .............................................................................................

- Phần vốn góp của mỗi thành viên được liệt kê tại Danh sách thành viên.

5. Tên, địa chỉ chi nhánh:

............................................................................................................…

................................................................................................................

................................................................................................................

6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Tôi và các thành viên cam kết:

- Không thuộc diện quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân, không là chủ hộ kinh doanh cá thể;

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Các thành viên hợp danh

(Ký và ghi rõ tên từng thành viên)

......, ngày.... tháng.... năm.......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU MG-5

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY HỢP DANH

Số: ....................

Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).............................

........................................................................................................................

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ........................................................

Tên công ty viết tắt: ................................................................................…...

2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................…...

...............................................................................................................…....

Điện thoại: .................................. Fax: ...................................................…..

Email: .................................... Website: .................................................…..

3. Ngành, nghề kinh doanh: ...................................................................…..

...............................................................................................................…...

...............................................................................................................…...

...............................................................................................................…...

...............................................................................................................…...

4. Vốn điều lệ:

5. Danh sách thành viên:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Giá trị vốn góp

A. Họ và tên thành viên hợp danh.....

B. Thành viên góp vốn (nếu có)....

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: ....................................................................................……….

Họ và tên: (Ghi bằng chữ in hoa) ................................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: .../..../......... Dân tộc: ......................Quốc tịch: .........................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: .................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: ......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................…

................................................................................................................….

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................…..

...............................................................................................................…..

Chữ ký: ..................................................................................................….

7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .....................................................................…...

...............................................................................................................…..

...........................................................................................................…......

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ......................................................…...

.............................................................................................................…....

..............................................................................................................…...

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MTB–1

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...............................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...................................................

Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../........

Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................

Email: ............................................. Website: ...........................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................

...................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................................ Nam/Nữ..........................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ...................................................

Địa chỉ chi nhánh: ....................................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax: ..................................................

Email: ............................................. Website: ..........................................

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: ..............................................

..................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ........................................ Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch:................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .............................................................

Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MG-7

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Số:....................

Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa)....................................................

...................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................

...................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .....................................................

Email: .................................... Website: ...................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh: ..............................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu chi nhánh: ...................................................

.................................................................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày: ..../..../.......... Dân tộc: ...........................Quốc tịch:...................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ....................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: .....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu chi nhánh: .....................................................

5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa) : .......................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................................................

Do: ................................................................... Cấp ngày: ......./......../.......

Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................

Email: ......................................Website:...................................................

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MTB-2

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../......

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................

...............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:

1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: ...................................................................

Điện thoại: ....................................... Fax: .............................................

Email: .............................................. Website: ......................................

2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: ....................................

................................................................................................................

3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ......................................

................................................................................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .............................Quốc tịch: ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở văn phòng đại diện thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


MẪU MG - 8

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Số:....................

Đăng ký lần đầu, ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày ........ tháng ........ năm .....

1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: ..................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .....................................................

Email: .................................... Website: ...................................................

3. Nội dung hoạt động: .............................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ....................................

.................................................................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../...../........ Dân tộc: .........................Quốc tịch.....................

Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: .....................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................

Chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................

Chữ ký của người đứng đầu văn phòng đại diện: ......................................

5. Hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa) : .................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .................................................

Do: .......................................................................... Cấp ngày: ....../....../..

Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................

Email: ......................................Website:....................................................

Trưởng phòng đăng ký kinh doanh

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB–3

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
CỦA CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..............................................

Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Ngành, nghề kinh doanh:.......................................................................

...............................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................................ Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp:.......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
của chi nhánh, văn phòng đại diện như sau:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-4

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................................ Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

..............................................................................................................

..............................................................................................................

2. Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày....... tháng........ năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu MTB-5

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).............................................................. Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến

..............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày...... tháng...... năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-6

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:

..............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày.... tháng..... năm......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-7

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website:........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ................................................................ Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi, bổ sung thành viên hợp danh như sau:

Họ tên thành viên hợp danh mới/bị khai trừ/tự nguyện rút khỏi công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................................. Nam/Nữ.....

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................

Các thành viên hợp danh cam kết:

- Thành viên hợp danh mới (trường hợp đăng ký bổ sung thành viên) không thuộc đối tượng cấm của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- (Giấy và chữ ký của các thành viên hợp danh uỷ quyền cho 1 thành viên hợp danh ký thông báo)

- ................

- ................

......, ngày.... tháng...... năm.......

Thành viên hợp danh được uỷ quyền

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-8

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa)........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: .......................................

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

1. Họ tên của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ...................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ............................................

Ngày cấp: ....../......./.......... Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ...........................................................Nam/Nữ.............

Chức danh: .............................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................

Công ty cam kết:

- Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay thế không thuộc đối tượng cấm của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày.... tháng..... năm.......

Đại diện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 18

Nghị định số 109/2004/NĐ-CP

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-9

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ
CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên chủ doanh nghiệp tư nhân: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)

....................................................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:.....8........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư như sau:

Mức vốn đầu tư đã đăng ký: ..................................................................

Mức vốn đầu tư thay đổi: ......................................................................

Doanh nghiệp cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày... tháng.... năm.......

Chủ doanh nghiệp tư nhân

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-10

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI VỐN LỆ CỦA CÔNG TY

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................…………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................…

Do: ............................................................. Cấp ngày:........./......../...…..

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................…..

Điện thoại: ...................................... Fax: .........................................……

Email: ............................................ Website: ...................................……

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ....................................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp:..........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................

Đăng ký thay đổi vốn lệ như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: .............................................................................

Vốn điều lệ thay đổi: ..................................................................................

Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: ..................................................................

Công ty cam kết:

- Vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm (trường hợp đăng ký giảm vốn vốn điều lệ) phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- Danh sách thành viên/Danh sách cổ đông

- ................

......, ngày...... tháng....... năm.......

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được uỷ quyền
đối với công ty hợp danh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-11

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾP NẠP THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....

1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) .............................................….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: .......................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ....................................................................... Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: ......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký kết nạp thành viên công ty TNHH như sau:

Đăng ký kếp nạp thành viên mới: Nộp Danh sách kèm theo thông báo.

Vốn điều lệ mới của công ty: ................................................................

Công ty cam kết:

- Thành viên công ty mới kết nạp không thuộc đối tượng cấm của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- .Danh sách thành viên theo Mẫu MDS-1, trong danh sách các thành viên, ghi thêm chữ “thành viên mới” đối với thành viên mới được kếp nạp).

- ................

- ................

......, ngày...... tháng........ năm.......

Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-12

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH
DO CHUYỂN NHƯỢNG

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .......................................................................Nam/Nữ..........

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:............................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH như sau:

1. Ghi tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với cá nhân), quốc tịch, phần vốn góp của thành viên chuyển nhượng:...............................................................................................

...............................................................................................................

2. Ghi tên, địa chỉ trụ sở chính (đối với tổ chức) hoặc họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu (đối với cá nhân), quốc tịch của người nhận chuyển nhượng và phần vốn góp tương ứng vào công ty sau chuyển nhượng:..........................

................................................................................................................

3. Thời điểm chuyển nhượng: ngày......./......./ .......................................

Công ty cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......

Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-13

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH
DO THỪA KẾ

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)...........................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............................................

Do: ............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: .............................................

Email: ............................................ Website: ........................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của công ty: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) ....................................................................... Nam/Nữ............................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ...........................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp: .......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH như sau:

1. Ghi họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế:...................................................................

...............................................................................................................

2. Ghi họ tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, quốc tịch, chữ ký, phần vốn góp của từng người nhận thừa kế: ...........................................................

..............................................................................................................

3. Thời điểm thừa kế: ngày........./........../..............................................

Công ty cam kết:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:

- ................

- ................

- ................

......, ngày...... tháng....... năm......

Người đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB – 14

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh .....

Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................

...............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:..............................................

Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../.....

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax: ...............................................

Email: .............................................. Website: .....................................

Ngành, nghề kinh doanh: ......................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

Thời gian tạm ngừng: ............................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày ............. tháng ............. năm......

Thời điểm kết thúc: ngày ............. tháng.............. năm......

Lý do tạm ngừng: ..................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

....., ngày...... tháng........ năm.......

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MĐ-6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh quận (huyện).............................

Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa).................................................. Nam/Nữ

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc:........................................................

Chứng minh nhân dân số: .....................................................................

Ngày cấp: ....../......./..........Nơi cấp:.......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..........................................................

...............................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: .......................................................................................

...............................................................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax: ...............................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: ........................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: ..................................................

Email: .................................... Website: ................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ...................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: ................................................................................

Tôi cam kết:

- Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

- Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh cá thể;

- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................

......, ngày...... tháng....... năm.......

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-15

TÊN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh quận (huyện) .....

Tên hộ kinh doanh : (ghi bằng chữ in hoa) ............................................

.................................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ......................... Cấp ngày: ........../......../...

Địa điểm kinh doanh: .............................................................................

Điện thoại: ..................................... Fax: ................................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. (Trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh, hộ kinh doanh còn phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới)

......, ngày...... tháng...... năm.......

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kèm theo thông báo thay đổi:

- ................

- ................

- ................

MẪU MG-6

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN....

TÊN CƠ QUAN ĐKKD.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Số:....................

Đăng ký lần đầu, ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký thay đổi lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

Đăng ký lại lần thứ: .... ngày........ tháng........ năm.....

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................

2. Địa điểm kinh doanh: .............................................................................

....................................................................................................................

Điện thoại: .................................. Fax: .......................................................

Email: .................................... Website: .....................................................

3. Ngành, nghề kinh doanh: .......................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Vốn kinh doanh: .....................................................................................

5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:

...................................................................................................... Nam/Nữ

Sinh ngày: ........ /......../.............. Dân tộc: ..................................................

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................

Ngày cấp: ........./......./............ Nơi cấp: ......................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................

....................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................

....................................................................................................................

Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: ..........................................

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ GIẤY CN

ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-16

TÊN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH
CỦA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Kính gửi: Cơ quan đăng ký kinh doanh quận (huyện).....

Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình : (ghi bằng chữ in hoa).......................................................................................................

...............................................................................................................

Giấy chứng nhận ĐKKD số: ............................. Cấp ngày:...../......../...

Địa điểm kinh doanh: ...........................................................................

Điện thoại: .................................... Fax: ................................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Ngành, nghề kinh doanh: ......................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ............................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày.............. tháng .......... năm........

Thời điểm kết thúc: ngày.............. tháng ........... năm.......

Lý do tạm ngừng: ..................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này.

......, ngày...... tháng...... năm.......

Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
(Ký và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-17

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH....
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:..........................................

Phòng đăng ký kinh doanh: ..................................................................

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày........ tháng......... năm............. của

ông/bà: ............................................. là ................................................

về việc: .................................................................................................

..............................................................................................................

Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

....., ngày....... tháng........ năm.......

Phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-18

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN....

TÊN CƠ QUAN ĐKKD.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kính gửi:..........................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..............................................

Email: ............................................. Website: .......................................

Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày......... tháng.......... năm ......... của

ông/bà: ............................................. là ................................................

về việc: .................................................................................................

..............................................................................................................

Cơ quan đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và hướng sửa đổi, bổ sung như sau:

.............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.

....., ngày....... tháng....... năm........

Chức danh người ký thông báo
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-19

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN

Phòng đăng ký kinh doanh: ...................................................................

Địa chỉ trụ sở: ........................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ............................................

Email: ............................................. Website: ........................................

Ngày ......... tháng .......... năm ......... đã nhận của ông/bà ......................

là: ............................................................................................................

Các giấy tờ về việc: ................................................................................

Gồm: .......................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết: ........../.........../............

....., ngày....... tháng...... năm........

Phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-20

CƠ QUAN

ĐĂNG KÝ KINH DOANH HUYỆN......

Số:......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BIÊN NHẬN

Cơ quan đăng ký kinh doanh: ......................................................................

Địa chỉ trụ sở: ...............................................................................................

Điện thoại: ......................................... Fax: ..................................................

Email: ............................................. Website: ..............................................

Ngày ......... tháng .......... năm ......... đã nhận của ông/bà ............................

là: ..................................................................................................................

Các giấy tờ về việc: ......................................................................................

Gồm: .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Ngày hẹn giải quyết: ........../.........../............

....., ngày..... tháng...... năm.......

Chức danh người ký Giấy biên nhận
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-21

(Trang 1)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH.....

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Thông tư số…./2004/TT-BKH ngày…./…../2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh gửi tới quý Cơ quan mẫu Phiếu ý kiến để lấy ý kiến về tên doanh nghiệp (Phiếu ý kiến theo mẫu P-TDN gửi kèm theo).

Sau khi xem xét cho ý kiến về tên doanh nghiệp theo mẫu P-TDN này, xin đề nghị quý Cơ quan gửi Phiếu ý kiến về Phòng đăng ký kinh doanh trước ngày …../…./…….. theo địa chỉ: ..............................…...……......................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ............................................……

Email:...........................................................................................................

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan.

Nơi gửi:

- Như trên

- Lưu: Phòng ĐKKD

....., ngày....... tháng...... năm.......

Phòng đăng ký kinh doanh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

MẪU MTB-21

(Trang 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hành phúc

PHIẾU Ý KIẾN TÊN DOANH NGHIỆP

TT

Tên doanh nghiệp đề nghị đăng ký

Ý kiến đồng ý

Ý kiến không đồng ý

Ghi chú

A

B

C

D

Đ

1

……..

2

……..

3

……..

……..

....., ngày....... tháng....... năm.......

Cơ quan trả lời ý kiến tên doanh nghiệp
(Chức danh, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

Cột (B): Trước khi gửi lấy ý kiến, Phòng ĐKKD ghi tên doanh nghiệp dự định lấy ý kiến tại cột này.

Cột (Đ): Trường hợp không đồng ý, cơ quan trả lời ý kiến có thể giải thích tại cột ghi chú (Đ) này.

PHỤ LỤC III

MỘT SỐ MẪU CỤ THỂ VỀ CÁCH GHI TRONG
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(ban hành kèm theo Thông tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Các mẫu phụ lục về ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD

- Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp đăng ký lần đầu tiên, theo mẫu Phụ lục số III - 1.

- Giấy chứng nhận ĐKKD cho các lần doanh nghiệp đăng ký thay đổi, theo mẫu Phụ lục số III - 2.

- Giấy chứng nhận ĐKKD cấp lại trong trường hợp mất, rách, nát,... Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp, theo mẫu Phụ lục số III - 3.

- Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty, theo mẫu Phụ lục số III - 4.

- Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty và doanh nghiệp vẫn số ĐKKD trước đây, theo mẫu Phụ lục số III - 5.

- Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp theo Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty và trước đó doanh nghiệp đã đổi Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu cũ và ngày cấp ĐKKD ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD của mẫu cũ này không ghi theo ngày cấp ĐKKD đầu tiên. Nay, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD theo mẫu mới và ghi theo mẫu Phụ lục số III - 6.

- Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện, theo mẫu Phụ lục số III - 7.

- Giấy chứng nhận ĐKKD cho hộ kinh doanh đăng ký lần đầu tiên, theo mẫu Phụ lục số III - 8.

- Giấy chứng nhận ĐKKD cho hộ kinh doanh đăng ký thay đổi, cách ghi như Phụ lục số III - 2.

- Giấy chứng nhận ĐKKD cho hộ đăng ký cấp lại, cách ghi như Phụ lục số III-4.

2. Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD

Theo mẫu Phụ lục số III-9.

3. Cách ghi một số chi tiết khác trên Giấy chứng nhận ĐKKD

- Điện thoại, fax: ghi mã (code) tỉnh, thành phố trước và số thuê bao sau, ví dụ về ghi số điện thoại tại Hà Nội: 4. 8325909

- Vốn đầu tư/vốn điều lệ: ghi bằng số, ví dụ: 4.000.000.000 đồng

- Giới tính: trường hợp in trang ruột qua máy vi tính thì in nghiêng, đậm và đặt trong ngoặc đơn, ví dụ giới tính là nam, in như sau: (Nam).

- Đăng ký lại lần thứ: thông tin này chỉ ghi khi cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD trong trường hợp mất, rách, nát,.... Giấy chứng nhận ĐKKD.

- Khi đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho doanh nghiệp, Phòng ĐKKD cấp tỉnh thu hồi lại Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp lần trước. Bìa ngoài Giấy chứng nhận ĐKKD vẫn giữ nguyên, chỉ thu hồi và thay đổi trang ruột Giấy chứng nhận ĐKKD.

4. Về mã số quận, huyện (gọi tắt là huyện) phát sinh mới

- Các huyện được thành lập mới sau ngày ban hành Thông tư này, được chèn mã tiếp, theo thứ tự chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

Ví dụ: Tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực, tỉnh Hà Tây có 14 đơn vị cấp huyện và mã chữ của đơn vị thứ 14 là chữ N. Giả định đến năm 2005 một huyện mới (thứ 15) thuộc tỉnh Hà Tây được thành lập, thì huyện thứ 15 này có mã chữ là 0.

- Trường hợp tách huyện sau ngày ban hành Thông tư này, một huyện vẫn giữ mã chữ cũ và huyện kia được chèn mã tiếp, theo thứ tự chữ cái trên.

Ví dụ: Tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thành phố Hà nội có 14 đơn vị cấp quận, huyện và mã chữ của đơn vị thứ 14 là N. Giả định đến năm 2005 Quận Long Biên (năm 2004 có mã chữ là N) được tách thành 2 quận, thì một quận vẫn giữ mã chữ là N và quận kia có mã chữ tiếp của quận thứ 15 là 0.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư mã mới của cấp huyện được thành lập mới hoặc do tách huyện.

PHỤ LỤC III-1

I. Giả định: Công ty đăng ký thành lập tại Hà Nội ngày 1/2/2000.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

----------------------------------------------------------------------------------------

MẪU MG-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 0102000001

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 2 năm 2000

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY SAO VÀNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Sao Vang Knitting & Garment Company

Tên công ty viết tắt: SV Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 222B, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8352909 Fax: 4. 7661135

Email: saovangco@hn.vnn.vn Website: WWW.SAOVANG.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Dệt, may; Tiêu thụ sản phẩm dệt may trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 123, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

1.000

50%

2

Đỗ Thị B

Số 389, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

1.000

50%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng (Nam)

Sinh ngày: 15/3/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010027727

Ngày cấp: 11/4/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 222B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 518 phố Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chữ ký: ......................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-2

I. Giả định:

1. Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu tại Hà Nội ngày 1/2/2000.

2. Công ty đăng ký thay đổi lần thứ 1 vốn điều lệ và bổ sung thành viên góp vốn ngày 3/5/2000.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG - 2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 0102000001

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 2 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ: 1 ngày 3 tháng 5 năm 2000

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY SAO VÀNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Sao Vang Knitting & Garment Company

Tên công ty viết tắt: SV Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 222B, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8352909 Fax: 4. 7661135

Email: saovangco@hn.vnn.vn Website: WWW.SAOVANG.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Dệt, may; Tiêu thụ sản phẩm dệt may trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 123, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

1.000

20%

2

Đỗ Thị B

Số 389, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

1.000

20%

3

Công ty TNHH Vĩnh Trinh

Số 65, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3.000

60%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng (Nam)

Sinh ngày: 15/3/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010027727

Ngày cấp: 11/4/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 222B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 518 phố Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chữ ký: ......................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-3

I. Giả định:

1. Công ty đăng ký kinh doanh lần đầu tại Hà Nội ngày 1/2/2000.

2. Công ty được cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD lần thứ 1 do mất Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày 2/4/2000.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

----------------------------------------------------------------------------------------

MẪU MG-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 0102000001

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 2 năm 2000

Đăng ký lại lần thứ : 1 ngày 2 tháng 4 năm 2000

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY SAO VÀNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Sao Vang Knitting & Garment Company

Tên công ty viết tắt: SV Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 222B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8352909 Fax: 4. 7661135

Email: saovangco@hn.vnn.vn Website: WWW.SAOVANG.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Dệt, may; Tiêu thụ sản phẩm dệt may trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 123, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

1.000

50%

2

Đỗ Thị B

Số 389, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

1.000

50%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng (Nam)

Sinh ngày: 15/3/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010027727

Ngày cấp: 11/4/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 222B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 518 phố Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chữ ký: ......................................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-4

I. Giả định:

1. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký kinh doanh lần đầu tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội (với số ĐKKD cũ 045775) ngày 1/3/1992.

2. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký tăng vốn điều lệ tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội từ 10 tỷ lên 20 tỷ (với số ĐKKD cũ 045775) ngày 2/5/1993.

3. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội: ngành nghề ban đầu là Xây dựng dân dụng; Xây dựng công nghiệp, bổ sung thêm Xây dựng thuỷ lợi (với số ĐKKD cũ 045775), ngày 5/5/1994.

4. Ngày 6/9/2001, Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký đổi tên là Công ty TNHH Xây dựng Toàn Thắng và đã làm thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày 6/9/2001.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 0102001314

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 3 năm 1992

Đăng ký thay đổi lần thứ : 3 ngày 6 tháng 9 năm 2001

Đăng ký lại lần thứ : 1 ngày 6 tháng 9 năm 2001

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TOÀN THẮNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Toan Thang Construction Company

Tên công ty viết tắt: TT Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 195 b phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8222936 Fax: 4. 8221637

Email: toanthangco@hn.vnn.vn Website: WWW.toanthang.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Xây dựng công nghiệp; Xây dựng dân dụng; Xây dựng thuỷ lợi

4. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 12, phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

5.000

25%

2

Đỗ Thị B

Số 38, đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

4.000

20%

3

Công ty TNHH Toàn Phát

Số 6, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

4.000

20%

4

Trần Văn C

Số 5, đường Lạch Tray, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

7.000

35%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Văn Khải (Nam)

Sinh ngày: 15/3/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010027727

Ngày cấp: 11/4/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 56 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 56 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chữ ký: .......................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-5

I. Giả định:

1. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký kinh doanh lần đầu tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội (với số ĐKKD cũ 045775) ngày 1/3/1992.

2. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký tăng vốn điều lệ tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội từ 10 tỷ lên 20 tỷ (với số ĐKKD cũ 045775) ngày 2/5/1993.

3. Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội: ngành nghề ban đầu là Xây dựng dân dụng; Xây dựng công nghiệp, bổ sung thêm Xây dựng thuỷ lợi (với số ĐKKD cũ 045775), ngày 5/5/1994.

4. Ngày 6/9/2001, Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện mới tên là Nguyễn Duy Nguyên, và đã làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày 6/9/2001.

5. Công ty vẫn giữ số ĐKKD trước đây: 045775

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG-2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 045775

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 3 năm 1992

Đăng ký thay đổi lần thứ : 3 ngày 6 tháng 9 năm 2001

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THẮNG LỢI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Thang Loi Construction Company

Tên công ty viết tắt: TL Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 195 b phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8222936 Fax: 4. 8221637

Email: thangloico@hn.vnn.vn Website: www.thangloi.com

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Xây dựng công nghiệp; Xây dựng dân dụng; Xây dựng thuỷ lợi

4. Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 12, phố Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

5.000

25%

2

Đỗ Thị B

Số 38, đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

4.000

20%

3

Công ty TNHH Toàn Phát

Số 6, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

4.000

20%

4

Trần Văn C

Số 5, đường Lạch Tray, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

7.000

35%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Nguyễn Duy Nguyên (Nam)

Sinh ngày: 5/5/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010026635

Ngày cấp: 1/6/1993 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 450 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 450 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chữ ký: ...........................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-6

I. Giả định:

1. Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông đăng ký kinh doanh lần đầu tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội (với số ĐKKD 024359), ngày 1/3/1992.

2. Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông đăng ký tăng vốn đầu tư tại Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội từ 1 tỷ lên 2 tỷ đồng (với số ĐKKD 024359), ngày 2/5/1993.

3. Ngày 5/9/1995, Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông đăng ký đổi tên với tên mới là Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam với số ĐKKD thay đổi là 036352 và Uỷ ban Kế hoạch thành phố Hà Nội ghi ngày 5/9/1995 là ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD), ngày 5/9/1995. Cấp lại lần 1.

4. Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam đăng ký đổi tên với tên mới là Doanh nghiệp tư nhân Phương Bắc và đã làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận ĐKKD, ngày 6/9/2001. Cấp lại lần 2.

(lưu ý trên Giấy chứng nhận ĐKKD cấp lại lần này ghi ngày cấp ĐKKD là: 1/3/1992, mặc dù trên Giấy chứng nhận ĐKKD được thu hồi lần này ghi ngày 5/9/1995)

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Số: 0101001537

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 3 năm 1992

Đăng ký thay đổi lần thứ : 3 ngày 6 tháng 9 năm 2001

Đăng ký lại lần thứ: 2 ngày 6 tháng 9 năm 2001

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG BẮC

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: Northern Ent.

Tên doanh nghiệp viết tắt: PB. DNTN

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 195 b phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8222936 Fax: 4. 8221637

Email: phuongbac@hn.vnn.vn Website: WWW.phuongbac.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Xây dựng công nghiệp; Xây dựng dân dụng; Xây dựng thuỷ lợi

4. Vốn đầu tư:

Tổng số : 2.000.000.000 đồng

5. Chủ doanh nghiệp:

Họ và tên: Lê Toàn Thắng Mỹ (Nam)

Sinh ngày: 17/3/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010026578

Ngày cấp: 2/6/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 68 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 210/2B đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Chữ ký: ...........................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-7

I. Giả định:

1. Công ty TNHH Dệt May Sao Vàng đăng ký kinh doanh lần đầu tại Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, ngày 1/2/2000.

2. Công ty TNHH Dệt May Sao Vàng đăng ký lập 2 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện, ngày 4/2/2000.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG - 2

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số: 0102000001

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 2 năm 2000

Đăng ký thay đổi lần thứ : 1 ngày 4 tháng 2 năm 2000

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỆT MAY SAO VÀNG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Sao Vang Knitting & Garment Company

Tên công ty viết tắt: SV Co.LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 518 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8352909 Fax: 4. 7661135

Email: saovangco@hn.vnn.vn Website: WWW.SAOVANG.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

Dệt, may; Tiêu thụ sản phẩm dệt may trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

4. Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng

5. Danh sách thành viên góp vốn:

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị vốn góp

(triệu đồng)

Phần vốn

góp

1

Nguyễn Văn A

Số 123, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

1.000

50%

2

Đỗ Thị B

Số 389, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

1.000

50%

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Chức danh: Giám đốc

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng (Nam)

Sinh ngày: 15/3/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 010027727

Ngày cấp: 11/4/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 222B phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 518 phố Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chữ ký: ...........................................................................................

7. Tên, địa chỉ chi nhánh:

- Chi nhánh công ty TNHH dệt may sao vàng tại bắc ninh

Địa chỉ: số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Chi nhánh công ty TNHH dệt may sao vàng tại quảng ngãi

Địa chỉ: số 167, đường Trần Phú, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi

8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện công ty TNHH dệt may sao vàng tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 389, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Nguyễn Đình A

PHỤ LỤC III-8

I. Giả định: Hộ kinh doanh cá thể đăng ký thành lập tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội ngày 1/5/2000.

II. Giấy chứng nhận ĐKKD này ghi như sau:

MẪU MG-6

UỶ BAN NHÂN DÂN

QUẬN HOÀN KIẾM

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Số: 01C8000002

Đăng ký lần đầu, ngày 1 tháng 5 năm 2000

1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: CƠ SỞ IN HỢP LỰC

2. Địa điểm kinh doanh: Số 2, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 4. 8325909 Fax: 4. 7661135

Email: hopluc@hn.vnn.vn Website: WWW.hopluc.COM

3. Ngành, nghề kinh doanh:

In lưới.

4. Vốn kinh doanh: 550.000.000 đồng

5. Họ và tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình:

Tô Dũng (Nam)

Sinh ngày: 2/9/1945 Dân tộc: Kinh

Chứng minh nhân dân số: 010026578

Ngày cấp: 11/5/1999 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 222, Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 299, đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình: ..........................................

CHỨC DANH, CHỮ KÝ NGƯỜI CẤP GIẤY CNĐKKD

Nguyễn Văn A


MẪU MDS - 1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Tổng giá trị vốn góp

Sở hữu vốn

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

...., ngày....... tháng...... năm.......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 10 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


MẪU MDS – 2

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TT

Tên cổ đông sáng lập

Ngày tháng

năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở

hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Vốn góp

Chữ ký của cổ đông sáng lập

Tổng số cổ phần

Sở hữu vốn

Loại cổ phần

Thời điểm góp vốn

Phổ thông

..........

..........

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá trị

Số lượng

Giá

trị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

...., ngày....... tháng...... năm.......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.

Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản

MẪU MDS - 3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

TT

Tên thành viên

Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân, hoặc Giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác

Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh

Vốn góp

Chữ ký của thành viên hợp danh

Ghi chú

Tổng giá trị vốn góp

Sở hữu vốn

Phần vốn góp

Thời điểm góp vốn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A. Thành viên hợp danh

B. Thành viên góp vốn (nếu có)

...., ngày....... tháng...... năm.......

Đại diện theo pháp luật của công ty

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.

Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.


PHỤ LỤC III-9

PHÔNG (FONT) CHỮ, CỠ CHỮ, KIỂU CHỮ GHI TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKKD

TT

Thành phần thể thức

Phông (font) chữ

Cỡ chữ

Kiểu chữ

Ví dụ

1

Tiêu đề

.VnTime H

.VnTime

13

13

Đậm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2

Tên cơ quan cấp

.VnTimeH

.VnTimeH

13

12

Thường

Đậm

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

3

Tên Giấy chứng nhận

.VnTimeH

13

Thường

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN

4

Các nội dung ghi sẵn trên mẫu

.VnTime

14

Thường

1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ......

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ................

5

Các nội dung của từng doanh nghiệp

.VnTimeH

.VnTime

.VnTimeH

13

14

13

Đậm

Đậm và nghiêng

Đậm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TIẾN THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 195b, phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Họ và tên: Lê Hồng Vân

6

Thành viên công ty

.VnTime

14

Đậm

Nguyễn Thu Nga

7

Chi nhánh, văn phòng đại diện

.VnTimeH

.VnTime

13

14

Đậm

Đậm

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

HUY HOÀNG TẠI NGHỆ AN

Số 2, đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

8

Thể thức đề ký

.VnTimeH

12

Đậm

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

9

Họ tên người ký

.VnTime

14

Đậm

Nguyễn Thuỳ Linh

10

Ngày cấp

.VnTime

10

Thường và nghiêng

Đăng ký lần đầu, ngày...... tháng....... năm ......

Đăng ký thay đổi lần thứ: ...... ngày...... tháng... năm.......

Đăng ký lại lần thứ:.....ngày...... tháng..... năm.......

MẪU BC-1

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH, THÀNH PHỐ:....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(tháng... năm....)

TT

Tháng …. năm …..

Từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

DN

TN

CT TNHH 2 TV trở lên

CT TNHH 1 TV

CTCP

CTHD

Tổng số DN

6=1+2+3

+4+5

Hộ kinh doanh cá thể

DNTN

CT TNHH 2 TV trở lên

CT TNHH

1 TV

CTCP

CT

HD

Tổng số DN

13 = 8+9+10

+11+12

Hộ kinh doanh cá thể

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Cấp GCN ĐKKD

- Doanh nghiệp/ Hộ kinh doanh cá thể (số lượng)

- Vốn đăng ký/vốn kinh doanh (triệu đồng)

II

Cấp GCN ĐKHĐ

- Chi nhánh (số lượng)

- VPĐD (số lượng)

III

Cấp đăng ký thay đổi

- Ngành, nghề KD (số DN)

- Địa chỉ trụ sở (số DN)

- Tên DN (số DN)

- Người đại diện (số DN)

- Thành viên công ty (số công ty)

- Tăng vốn (số DN)

Vốn tăng (triệu đồng)

- Giảm vốn (số DN)

Vốn giảm (triệu đồng)

Ghi chú: Đối với Hộ kinh doanh cá thể, chỉ ghi các số liệu tại Mục I.

....., ngày..... tháng...... năm.......

Chức danh, chữ ký, đóng dấu cơ quan báo cáo


MẪU BC-2

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH:.......

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(tháng..... năm.........)

TT

Tháng... năm....

Từ đầu năm đến hết tháng báo cáo

Ghi chú

1

2

3

4

I

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số lượng hộ kinh doanh)

II

Vốn kinh doanh (triệu đồng)

....., ngày.... tháng..... năm......

Chức danh, chữ ký, đóng dấu cơ quan báo cáo

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 03/2004/TT-BKH hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị định 109/2004/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  • Số hiệu: 03/2004/TT-BKH
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 29/06/2004
  • Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Người ký: Võ Hồng Phúc
  • Ngày công báo: 11/07/2004
  • Số công báo: Từ số 13 đến số 14
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 19/10/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản