Thủ tục hành chính: Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247288-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc Gia
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng