Thủ tục hành chính: Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - Bình Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-BDU-117190-TT
Cơ quan hành chính: Bình Dương
Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Không trả kết quả, cơ quan thực hiện đóng dấu tiếp nhận trên hồ sơ sau đó trả hồ sơ cho thương nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng