Thủ tục hành chính: Thông báo kết quả hủy hóa đơn - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Thông báo kết quả hủy hóa đơn - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC-172609-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế quản lý trực tiếp bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế quản lý trực tiếp bên uỷ nhiệm và bên nhận uỷ nhiệm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng