Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tăng cường việc thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bổ sung kèm theo Quyết định này 109 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

- 43 thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc các lĩnh vực: Tài chính chung (tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, dự trữ Nhà nước, quản lý công sản), Chứng khoán và Thuế (Phụ lục I kèm theo).

- 51 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại các Quyết định 1901/QĐ-BTC , 1902/QĐ-BTC , 1094/QĐ-BTC, 1905/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009 thuộc các lĩnh vực Tài chính chung (Bảo hiểm), thuế, hải quan và chứng khoán (Phụ lục II kèm theo).

- 15 thủ tục hành chính được bãi bỏ (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Tài chính doanh nghiệp

1

Hỗ trợ kinh phí đào tạo dệt may

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

2

Hỗ trợ kinh phí cho việc sắp xếp lao động sau cổ phần hoá đối với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

3

Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ lúa, gạo hè thu năm 2010

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

4

Hỗ trợ lãi suất lãi suất vay ngân hàng để mua cà phê tạm trữ

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

5

Thu phí hàng hải

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

6

Thanh toán kinh phí đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

7

Thủ tục giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

8

Thủ tục đặt hàng cung ứng dịch vụ công ích

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

9

Tạm ứng và thanh, quyết toán kinh phí xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2009-2010

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

10

Quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

11

Cấp, điều chỉnh hoặc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp VN, chuyển đổi hình thức sở hữu và loại hình doanh nghiệp khi nhận vốn góp, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Tài chính doanh nghiệp

B. Tài chính ngân hàng

12

Hỗ trợ thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Thanh tra tài chính

C. Dự trữ Nhà nước

13

Xuất kho lương thực dự trữ Quốc gia bán cho tổ chức, cá nhân

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

14

Xuất kho lương thực dự trữ Quốc gia mua của tổ chức, cá nhân

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

15

Nhập kho vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia mua của tổ chức, cá nhân

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

16

Xuất kho vật tư, thiết bị do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý bán cho tổ chức, cá nhân

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

17

Xuất vật tư, thiết bị do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý cấp không thu tiền cho đơn vị, tổ chức

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

18

Xuất kho lương thực dự trữ quốc gia cấp không thu tiền cho đơn vị, tổ chức

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

19

Thu hồi máy móc, thiết bị, phương tiện do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý tạm xuất cho đơn vị, tổ chức

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

20

Tạm xuất máy móc, thiết bị, phương tiện do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý tạm xuất cho đơn vị, tổ chức

Tài chính - ngân sách

Cục Dự trữ Quốc gia

D. Quản lý Công sản

21

Báo cáo công khai quản lý, sử dụng TSNN tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng TSNN

Quản lý công sản

Cục quản lý công sản

22

Quản lý và sử dụng hoá đơn bán TSNN và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

Quản lý công sản

Cục quản lý công sản

23

Quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

Quản lý công sản

Cục quản lý công sản

C. Lĩnh vực chứng khoán

24

Chào bán cổ phần riêng lẻ

Chứng khoán

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

E. Lĩnh vực thuế

I. Cấp Cục thuế

25

Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng

Thuế

Cục thuế

26

Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

Thuế

Cục thuế

27

Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in

Thuế

Cục thuế

28

Thông báo phát hành hoá đơn

Thuế

Cục thuế

29

Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thuế

Cục thuế

30

Xác nhận hoá đơn đã phát hành

Thuế

Cục thuế

31

Thông báo kết quả huỷ hoá đơn

Thuế

Cục thuế

32

Uỷ nhiệm lập hoá đơn

Thuế

Cục thuế

33

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Thuế

Cục thuế

II. Cấp Chi cục thuế

34

Thông báo về hoá đơn không tiếp tục sử dụng

Thuế

Chi cục thuế

35

Mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in

Thuế

Chi cục thuế

36

Thông báo về Quyết định áp dụng hoá đơn tự in

Thuế

Chi cục thuế

37

Thông báo phát hành hoá đơn

Thuế

Chi cục thuế

38

Thông báo phát hành hoá đơn trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh

Thuế

Chi cục thuế

39

Xác nhận hoá đơn đã phát hành

Thuế

Chi cục thuế

40

Thông báo kết quả huỷ hoá đơn

Thuế

Chi cục thuế

41

Uỷ nhiệm lập hoá đơn

Thuế

Chi cục thuế

42

Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Thuế

Chi cục thuế

43

Đề nghị tạm hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước

Thuế

Chi cục thuế

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

 

I. Bảo hiểm

 

1

Cấp giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Sửa đổi TTHC số TT 30 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

2

Thủ tục phê duyệt và phê duyệt thay đổi chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và đăng ký chuyên gia tính dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Sửa đổi TTHC số TT 31 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp tăng hoặc giảm mức vốn điều lệ

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Sửa đổi TTHC số TT 40 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

4

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Sửa đổi TTHC số TT 41 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

5

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Dịch vụ tài chính, quỹ tài chính

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Sửa đổi TTHC số TT 42 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

B.  Chứng khoán

 

6

Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng

Chứng khoán

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

Sửa đổi TTHC số TT 11 phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1905/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

C. Lĩnh vực Hải quan

 

7

Thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 91- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

8

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 91- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

9

Thủ tục thông báo hợp đồng gia công hàng hoá cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 16- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

10

Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 17- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

11

Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 18- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

12

Thủ tục thông báo hợp đồng gia công ở nước ngoài (điện tử - thủ công)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 24- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

13

Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 25- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

14

Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 19- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

15

Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công đối với hàng hoá đặt gia công ở nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 20- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

16

Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài (thủ công - điện tử)

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 21- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

17

Thủ tục phân loại hàng hoá trước khi xuất khẩu, nhập khẩu

Hải quan

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 3- cấp Chi cục Hải quan - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1904/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

D. Lĩnh vực thuế

 

I. Cấp Cục thuế

 

18

Khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 74- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

19

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 75- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

20

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 76- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

21

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 77- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

22

Khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân khai trực tiếp thu nhập từ tiền lương, tiền công với cơ quan thuế.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 78- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

23

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 80- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

24

Khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 83- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

25

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số.

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 84- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

26

Khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 85- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

27

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 86- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

28

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm tài chính 2010

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 159- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

29

Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 156- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

30

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 158- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

31

Báo cáo mất hoá đơn

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 157- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

32

Thủ tục nhận in hoá đơn

Thuế

Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 160- cấp Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

II. Cấp Chi cục thuế

 

33

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú

Thuế

Chi Cục thuế

Thay thế TTHC số TT 59- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

34

Khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công)

 

 

Thay thế TTHC số TT 60- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

35

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân

 

 

Thay thế TTHC số TT 61- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

36

Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng cho cá nhân và trả thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú.

 

 

Thay thế TTHC số TT 62- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

37

Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân khai trực tiếp thu nhập từ tiền lương, tiền công với cơ quan thuế.

 

 

Thay thế TTHC số TT 63- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

38

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

 

 

Thay thế TTHC số TT 64- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

39

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai

 

 

Thay thế TTHC số TT 65- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

40

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với nhóm cá nhân kinh doanh

 

 

Thay thế TTHC số TT 66- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

41

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ  tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

 

 

Thay thế TTHC số TT 67- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

42

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

 

 

Thay thế TTHC số TT 72- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

43

Khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số.

 

 

Thay thế TTHC số TT 76- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

44

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số.

 

 

Thay thế TTHC số TT 77- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

45

Khai khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

 

 

Thay thế TTHC số TT 78- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

46

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

 

 

Thay thế TTHC số TT 79- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

47

Khai thuế Thu nhập cá nhân dành cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, cổ tức ghi tăng vốn.

 

 

Thay thế TTHC số TT 80- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

48

Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

 

 

Thay thế TTHC số TT 146- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

49

Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

 

 

Thay thế TTHC số TT 143- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

50

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

 

 

Thay thế TTHC số TT 145- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

51

Báo cáo mất hoá đơn

 

 

Thay thế TTHC số TT 144- cấp Chi Cục thuế - phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎTHUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngành, lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thuế

Cấp Cục thuế

1

Khai khấu trừ thuế TNCN (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 73- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

2

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 110- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

3

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 111- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

4

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu với tổ chức kinh doanh

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 152- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

5

Đăng ký mẫu hoá đơn tự in

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 154- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

6

Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 155- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

7

Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh

Thuế

Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 153- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

Cấp Chi cục Thuế

8

Khai khấu trừ thuế TNCN (dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh cho cá nhân không cư trú)

Thuế

Chi Cục Hải quan

Sửa đổi TTHC số TT 58- Cấp Chi Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

9

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau)

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 97- Cấp Chi Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

10

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (trường hợp kiểm tra trước hoàn sau)

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 98- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

11

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 138- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

12

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với hộ kinh doanh

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 139- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

13

Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 140- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

14

Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với hộ kinh doanh

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 141- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009

15

Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Thuế

Chi Cục thuế

Sửa đổi TTHC số TT 142- Cấp Cục thuế- phần Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10/08/2009