Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI CUỘC HỌP VỀ XỬ LÝ KẾT LUẬN THANH TRA DỰ ÁN KHU CHUNG CƯ, BIỆT THỰ, NHÀ VƯỜN, DU LỊCH QUANG MINH, HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp xử lý Kết luận thanh tra Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các cơ quan: Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 141/TTCP-C.I ngày 25 tháng 01 năm 2018); Bộ Tài Chính (Văn bản số 492/BTC-QLCS ngày 12 tháng 1 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 228/BTNMT-TTr ngày 16 tháng 01 năm 2018), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Văn bản số 6468/UBND-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (Văn bản số 10107/UBND-NC2 ngày 18 tháng 12 năm 2017), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng phương pháp tính tiền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất từ việc chuyển nhượng, bán đấu giá quỹ đất thương phẩm 25% của Dự án khu chung cư, biệt thự, nhà vườn, du lịch Quang Minh tại thời điểm năm 2006 trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai là phù hợp tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1024/TTg-CN ngày 25 tháng 7 năm 2005 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10535/BTG-QLCS ngày 31 tháng 7 năm 2014. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, có ý kiến chính thức về việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.

2. Giao Bộ Tài chính rà soát, có ý kiến chính thức về việc miễn giảm 50% tiền thuê đất cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long Việt năm 2012; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát lại diện tích đất đã giao trên thực tế cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long Việt với diện tích đất đã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thu hồi đất để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế địa phương; báo cáo kết quả giải quyết lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 4 năm 2018.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục thuế thành phố Hà Nội thu hồi tiền thuế nợ đọng của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long Việt theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-UBND TP. Hà Nội;
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Cao Lục; đ/c Kiều Đình Thụ, các Vụ: NN, QHĐP;TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT,V.I (3b), HG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng