Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6593/VPCP-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Biệt thự trong khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1538/BXD-QHKT ngày 26 tháng 6 năm 2018 về việc đầu tư xây dựng Khu dịch vụ bể bơi tại Khu Biệt thự, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung khu dịch vụ bể bơi trong Khu Biệt thự thuộc Khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia như đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan lập và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Biệt thự trong Khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia; đồng thời ban hành điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị quốc gia đối với Khu Biệt thự.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Trung tâm HNQG, các Vụ: KHTC, KGVX, Cục QT;
- Lưu: VT, CN (2b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng