Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 587/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ TRONG KHUÔN VIÊN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 131/TB-VPCP ngày 17/4/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2009;
Căn cứ văn bản số 150/TB-VPCP ngày 07/5/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 29/4/2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung và giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới): Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) có nhiệm vụ:

- Giúp Chủ đầu tư (Bộ Xây dựng) quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Biệt thự phù hợp với quy hoạch kiến trúc tổng thể, đồng bộ tại khu vực và theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tổ chức bàn giao trách nhiệm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu Biệt thự từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Quản lý hoạt động xây dựng; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ XD (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, KH-TC A(10)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh