Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5387/VPCP-V.I
V/v thanh tra các dự án của Công ty CP TM&DV Lã Vọng và đơn vị thành viên trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 về kết quả kiểm tra phản ánh của báo chí về việc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và đơn vị thành viên được ưu ái giao nhiều khu "đất vàng" tại Hà Nội để thực hiện dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có một số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định và ý kiến của Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 55/TTCP-C.I ngày 12 tháng 4 năm 2018), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 146/BTNMT-TTr ngày 27 tháng 4 năm 2018), Bộ Xây dựng (Văn bản số 55/BXD-TTr ngày 30 tháng 3 năm 2018), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 202/BKHĐT-TTr ngày 03 tháng 4 năm 2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện các dự án nêu tại Văn bản số 62/BC-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan về các vấn đề liên quan và kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Thành ủy Hà Nội;
- Hội đồng nhân dân TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Duy Hưng, các Vụ: CN, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng