Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6895/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan - Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 1004/TB-KĐ2 ngày 18/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 tờ khai hải quan: Băng keo chịu nhiệt Ceramic, dùng để dán sản phẩm nhôm, dạng cuộn màu trắng, kích thước 3mm*9mm, mã hàng: VARIE00039, hàng mới 100%.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Linh An; Địa chỉ: số 36K, ngõ 514, đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội; MST: 0106026537.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10201333882/A11 ngày 18/5/2018 tại Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ - Cục HQ TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm từ xơ sợi thủy tinh không dệt đã cắt ngắn được ép từ nhiều lớp, tự dính (một mặt được phủ chất kết dính từ polyme), kích thước dày 0,3 cm, rộng 0,9cm, dạng cuộn, màu trắng, thường được sử dụng đlàm băng dính lót chịu nhiệt.

5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm từ xơ sợi thủy tinh không dệt đã cắt ngắn được ép từ nhiều lớp, tự dính (một mặt được phủ chất kết dính từ polyme), kích thước dày 0,3cm, rộng 0,9cm, dạng cuộn, màu trắng, thường được sử dụng để làm băng dính lót chịu nhiệt.

thuộc nhóm 70.19Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt)”, phân nhóm “- Tm mỏng (voan), mạng, chiếu, đệm, tấm và các sản phẩm không dệt tương tự”, phân nhóm 7019.39 - - Loại khác, mã số 7019.39.90 - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQCK Cảng Đình Vũ - Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kim định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Linh An; Địa chỉ: số 36K, ngõ 514, đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-ThuHằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn
Dương Thái