Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6705/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 2380/TB-KĐ3 ngày 31/8/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Muối Natri Clorua tinh khiết (Suprasel (R) Fine (Sodium Chloride NaCl) - NPL làm mẫu test (mục 03 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/ nhập khẩu: Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam).

Địa chỉ: số 16 VSIP, đường số 05, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương.

Mã số thuế: 3700239769.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10204284533/A12 ngày 04/06/2018 tại Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore (Cục Hải quan tỉnh Bình Dương).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Muối Natri Clorua hàm lượng NaCl ≈ 99.63% tính theo trọng lượng khô, SO42- ≈ 0.0014%, hàm lượng ion Ca2+ ≈ 1.7 (mg/kg), Mg2+ ≈ 1.4 (mg/kg), K+ ≈ 39 (mg/kg), As < 0.001 mg/kg, Hg < 0.05mg/kg, Cd < 0.0005mg/kg, Pb không phát hiện, hàm lượng cht không tan trong nước ≈ 0,05%, độ ẩm 0,04%, dạng bột khô rời, màu trắng, không mùi, dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối, không có vị lạ. Theo công văn giải trình công dụng: mặt hàng được nhập để sản xuất dầu gội đầu

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Muối Natri Clorua hàm lượng NaCl ≈ 99.63% tính theo trọng lượng khô, SO42- ≈ 0.0014%, hàm lượng ion Ca2+ ≈,1.7 (mg/kg), Mg2+ ≈ 1.4 (mg/kg), K+ ≈ 39 (mg/kg), As < 0.001 mg/lcg, Hg < 0.05mg/kg, Cd < 0.0005mg/kg, Pb không phát hiện, hàm lượng chất không tan trong nước ≈ 0,05%, độ ẩm 0,04%, dạng bột khô rời, màu trắng, không mùi, dung dịch 5% có vị mặn đặc trưng của muối, không có vị lạ. Theo công văn giải trình công dụng: mặt hàng được nhập để sản xuất dầu gội đầu

thuộc nhóm 25.01Muối (kể cả muối ăn và muối đã bị làm biến tính) và natri clorua tinh khiết, có hoặc không ở dạng dung dịch nước hoặc có chứa chất chống đóng bánh hoặc chất làm tăng độ chay; nước biển.”, phân nhóm “- Loại khác: ”, mã số 2501.00.92 “- - Loại khác, có hàm lượng natri clorua từ 97% trở lên nhưng dưới 99,9%, tính theo trọng lượng khô”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ KCN Việt Nam - Singapore - Cục HQ tỉnh Bình Dương;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Rohto - Mentholatum (Việt Nam) (Đ/c: 16 VSIP, đường s 05, KCN Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái