Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/TB-SGTVT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2020

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1491/UBND-VX ngày 23 tháng 4 năm 2020 về phương án tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, Sở Giao thông vận tải thông báo phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020, như sau:

1. Đối với hoạt động vận tải khách đường bộ:

a) Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng (dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ): Hoạt động bình thường.

b) Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt:

- Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá: Sở Giao thông vận tải sẽ công bố các tuyến hoạt động trở lại sau ngày 03 tháng 5 năm 2020.

- Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá và liên tỉnh liền kề hoạt động trở lại theo phương án khai thác tuyến do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng công bố biểu đồ chạy xe đã được thống nhất phương án với Sở Giao thông vận tải tỉnh liền kề có liên quan.

c) Đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh:

- Đối với tuyến cố định: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến).

- Đối với xe hợp đồng (trừ xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch: Chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp.

2. Đối với hoạt động vận tải khách đường thủy:

a) Đối với hoạt động bến phà Cát Lái: Hoạt động bình thường, trừ xe ô tô có tổng tải trọng trên 08 tấn.

b) Đối với hoạt động bến phà Bình Khánh: Hoạt động bình thường.

c) Tuyến buýt đường thủy số 01: Dừng hoạt động cho đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

d) Đối với các tuyến liên tỉnh: Tối đa 01 chuyến/tuyến/ngày (theo công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải).

e) Các tuyến vận tải hành khách ngang sông và nội tỉnh: Hoạt động bình thường.

3. Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi vận chuyển:

a) Tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải, phương tiện và người tham gia giao thông phải đảm bảo điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Thành phố ban hành.

b) Thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3863/BGTVT-CYT ngày 22 tháng 4 năm 2020 về hướng dẫn các điều kiện y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên phương tiện giao thông và các quy định của ngành y tế.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng phải gửi danh sách phương tiện hoạt động theo điểm c Mục 1 của Thông báo này đến Sở Giao thông vận tải (file Excel theo địa chỉ http://120.72.86.222/dvc/) để kiểm tra, giám sát.

b) Đề nghị các Bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố xây dựng và thống nhất phương án triển khai thực hiện đến các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định theo nội dung điểm c Mục 1 của Thông báo này.

c) Giao Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố, Giám đốc Trung tâm Quản lý Đường thủy triển khai đến các tổ chức, cá nhân hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ vận tải hành khách trên địa bàn thành phố và thông tin cho người dân biết.

d) Giao Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất công bố biểu đồ chạy xe trên từng tuyến cụ thể theo điểm b Mục 1 của Thông báo này.

đ) Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ động và phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện nội dung Thông báo này.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị, cá nhân và tổ chức có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- UBND TP “thay báo cáo”;
- BCĐ 319 theo Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND TP.HCM;
- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Hàng hải VN, Cục ĐTNĐ VN;
- Chi cục ĐTNĐ phía Nam;
- Sở GTVT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư;
- Công an thành phố; “phối hợp kiểm tra”
- UBND Quận - huyện; “phối hợp kiểm tra”
- Cơ quan báo, đài; “phối hợp thông tin”
- Ban GĐ Sở GTVT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, GTT, NS,23.

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Lâm