Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1491/UBND-VX
Về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4796/SGTVT-VTĐB ngày 23 tháng 4 năm 2020 về phương án tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận phương án tổ chức hoạt động vận tải ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo theo Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải; (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND.TP; (Để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Liêm