Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4796/SGTVT-VTĐB
Về phương án tổ chức vận tải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trong cuộc họp sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020 tại Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có chỉ đạo mới như sau:

1. Đối với hoạt động vận tải khách đường bộ

a) Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng (dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ): Hoạt động trở lại bình thường kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

b) Đối với hoạt động vận tải khách bằng xe buýt

- Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt có trợ giá: Sở Giao thông vận tải rà soát và công bố từng tuyến cụ thể hoạt động trở lại sau ngày 03 tháng 5 năm 2020.

- Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt không trợ giá và liên tỉnh liền kề: Sở Giao thông vận tải xem xét và phối hợp với các địa phương có liên quan để thống nhất công bố hoạt động trở lại bình thường theo phương án đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến.

c) Đối với hoạt động vận tải khách liên tỉnh

- Đối với xe tuyến cố định: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến); Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành có liên quan để thống nhất triển khai thực hiện kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

- Đối với xe hợp đồng (trừ xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch: chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe đơn vị kinh doanh vận tải nếu có kết nối đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020.

2. Đối với hoạt động vận tải khách đường thủy

a) Đối với hoạt động bến phà Cát Lái:

- Giờ hoạt động phà và phạm vi phục vụ: Từ 5 giờ 00 đến 10 giờ 00 và từ 15 giờ 00 đến 20 giờ 00 vận chuyển hành khách và các phương tiện lưu thông trừ xe ô tô có tổng tải trọng trên 08 tấn.

- Thời gian còn lại không vận chuyển hành khách và xe gắn máy. Các phương tiện khác được phép lưu thông trừ xe ô tô có tổng tải trọng trên 08 tấn.

b) Đối với hoạt động bến phà Bình Khánh: Hoạt động bình thường.

c) Các tuyến buýt đường thủy số 01 dừng hoạt động cho đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2020.

d) Đối với các tuyến liên tỉnh: Tối đa 01 chuyến/tuyến/ngày (theo Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải).

e) Các tuyến vận tải hành khách ngang sông và nội tỉnh: Hoạt động bình thường.

3. Tất cả các đơn vị kinh doanh vận tải khi hoạt động phải đảm bảo duy trì điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định của Bộ Giao thông vận tải và ngành y tế.

Sở Giao thông vận tải kính trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thống nhất phương án tổ chức hoạt động vận tải trong thời gian ứng phó với dịch cúm Covid-19 thực hiện kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 trở đi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế “để phối hợp”;
- Sở Công thương; Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở GTVT (GĐ, PGĐ khối);
- Các đơn vị, phòng trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VTĐB.QV.

GIÁM ĐỐC
Trần Quang Lâm