Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/BQLATTP-QLNĐ
V/v hướng dẫn tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 1490/UBND-VX ngày 23 tháng 4 năm 2020 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn như sau:

1. Các cơ sở (cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, căng tin cơ quan, bệnh viện) thực hiện các quy định theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định số 1369/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

2. Các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: người kinh doanh, chế biến phải mang các phương tiện bảo hộ an toàn thực phẩm và phòng dịch (khẩu trang, găng tay, nón, tạp dề) và bảo đảm khoảng cách giữa hai khách tối thiểu là 1 mét.

3. Các bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, suất ăn sẵn tiếp tục thực hiện theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố.

Thời gian áp dụng: từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện khẩn trương triển khai hướng dẫn thực hiện nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19;
- Lãnh đạo Ban QLATTP;
- Các Phòng thuộc Ban QLATTP;
- Lưu: VP, QLND, (NDK-30b).

TRƯỞNG BAN
Phạm Khánh Phong Lan