Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/TB-BKHĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/V CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp, có hiệu lực trong vòng 05 năm, kể từ ngày cấp.

Theo quy định tại Điều 11 và Điều 17 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp lại trong các trường hợp: (i) Chứng chỉ đã được cấp còn hạn sử dụng nhưng bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin; (ii) Chứng chỉ đã được cấp hết hạn sử dụng và cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đáp ứng một trong các điều kiện tại điểm b Điều 17; (iii) Chứng chỉ hết thời hạn thu hồi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Khi hết thời hạn sử dụng ghi trong chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT.

Để đơn giản hóa, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo:

1. Đối với chứng chỉ hành nghề đã được cấp còn hạn sử dụng nhưng bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin, hồ sơ đề nghị cấp lại được lập theo quy định tại Mu số 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT.

2. Đối với chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn sử dụng:

2.1. Căn cứ thời hạn quy định tại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp, các cá nhân có nhu cầu cấp lại nộp hồ sơ đăng ký cấp lại trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống, tại website: http://cchn.mpi.gov.vn).

2.2. Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện theo Hướng dẫn trên Hệ thống.

2.3. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được nộp thành công trên Hệ thống trước thời điểm hết hạn ghi trên chứng chỉ hành nghề được xem xét, cấp lại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cá nhân được phép chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đăng ký 01 lần duy nhất (trên Hệ thống) để xem xét đánh giá.

2.4. Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp lại theo từng kỳ (tương ứng với thời gian cấp chứng chỉ lần đầu của mỗi kỳ thi) đã được phê duyệt và thông báo công khai trên Hệ thống, cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sẽ không được cấp lại và phải đăng ký thi lại, nếu có nhu cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để báo cáo);
- Trung tâm HTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, QLĐT
( ).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Đoàn