Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/VPCP-CN
V/v hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2741/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 4 năm 2019) về hoạt động của Tổ giám sát liên ngành theo dõi, giám sát quá trình đấu thầu Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc kết thúc hoạt động của Tổ giám sát liên ngành.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đấu thầu, trong đó có việc giám sát hoạt động đấu thầu của Dự án theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, TP, QP, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM
Nguyễn Cao Lục