Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/VPCP-CN
V/v tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Trang tin điện tử Báo Thanh Niên ngày 11 tháng 02 năm 2020 có bài viết “Cao tốc Bắc - Nam đang chậm mặt bằng, thiết kế kỹ thuật” (xin gửi bản chụp kèm theo). Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải báo cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Báo Thanh Niên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục