Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 433/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ XỬ LÝ VƯỚNG MẮC VỀ C/O XĂNG DẦU NHẬP KHẨU.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp xử lý vướng mắc về chứng nhận xuất xứ (C/O) xăng dầu nhập khẩu. Dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Tổng cục Hải quan; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil); Công ty Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các đại biểu dự họp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao đối với các vướng mắc, khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến C/O xăng dầu nhập khẩu trong giai đoạn từ ngày 14 tháng 9 năm 2016 đến ngày 08 tháng 3 năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật về hải quan, xuất nhập khẩu, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật... và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- Công ty Dầu khí Đồng Tháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, ĐMDN TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp