Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6887/TCHQ-KTSTQ
V/v xử lý kiến nghị C/O mẫu D mặt hàng xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên
(địa chỉ: Tầng 14-17, Tòa nhà Petro Việt Nam Tower, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2674/DVN-KDSPD ngày 5/11/2018 của Tổng công ty về việc kiến nghị xử lý về C/O được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với 03 C/O mẫu D không có chữ ký của người xuất khẩu (người xin cấp C/O) tại ô số 11 của C/O:

Tổng cục Hải quan đã tiến hành xác minh tại cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Singapore, kết quả xác minh đến thời điểm này cơ quan cấp C/O của Singapore đã có công hàm xác nhận việc thiếu chữ ký tại ô số 11 là do sai sót của người xuất khẩu đã quên không ký và đề nghị Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính xem xét chấp nhận. Đồng thời cũng xác nhận các C/O này đều đáp ứng các tiêu chí xuất xứ theo quy định và cung cấp các tài liệu liên quan đến việc xác minh tiêu chí xuất xứ.

Căn cứ kết quả xác minh nêu trên và quy định tại khoản 3, Điều 13, Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa Asean, Tổng cục Hải quan chấp nhận 03 C/O mẫu D nêu trên của Tổng công ty đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

2. Giao Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện thủ tục hoàn trả số tiền thuế và tiền chậm nộp của Công ty theo quy định và thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Công thương (để biết);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam - số 18 Láng Hạ, Hà Nội (để biết);
- Hiệp hội xăng dầu Việt Nam - P.702, Số 39A - Ngô Quyền, Hoàn Kiếm Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (04b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành