Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích và thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo 389/TB1-CNHP ngày 04/12/2015; công văn số 317/CNHP-NV ngày 28/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mex vải không dệt bằng sợi Polyeste loại 1030H, khổ rộng 40”, định lượng 30g/m2, hàng mới 100% (Mục 4 phụ lục Tờ khai)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh nguyên liệu may Việt Nam - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh. MST: 0101405806.

3. Tờ khai số: 10063416290/A11 ngày 17/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm không dệt đi từ xơ staple polyeste, chưa ngâm tẩm, tráng phủ, định lượng 28,8 g/m2 dạng cuộn, khổ 1016mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm không dệt đi từ xơ staple polyeste, chưa ngâm tẩm, tráng phủ, định lượng 28,8 g/m2, dạng cuộn, khổ 1016mm.

thuộc nhóm 56.03 “Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp”, phân nhóm “- Loại khác:”, mã số 5603.92.00 “- - Trọng lượng trên 25 g/m2 nhưng không quá 70 g/m2tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV2 - Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/hiện);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Công ty TNHH SX và KD nguyên liệu may Việt Nam (Đ/c: Cụm Công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành; Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái