Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3309/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại thông báo số 256/TB-KĐ3 ngày 09/02/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5: 0026#& Thép tấm hợp kim (được cán phẳng, có chiều rộng trên 600mm) (1.8 *737*845)mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Song Tain Industrial (Việt Nam); Mã số thuế: 3700329437; Địa chỉ: số 17, DT 743 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10181690051/E31 ngày 15/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim (hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng), được cán phẳng, cán nóng, chưa qua ngâm tẩy gỉ, ở dạng không cuộn. Kích cỡ chiều dày 1.8mm, chiều rộng trên 600mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng carbon dưới 0.6% tính theo trọng lượng), được cán phẳng, cán nóng, chưa qua ngâm tẩy gỉ, ở dạng không cuộn. Kích cỡ chiều dày 1.8mm, chiều rộng trên 600mm.

thuộc nhóm 72.08 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm “- Loại khác, dạng không cuộn, chưa được gia công quá mức cán nóng”, phân nhóm 7208.54 “- - Chiều dày dưới 3 mm”, mã số 7208.54.90 “- - - Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Sóng Thần (Cục HQ tỉnh Bình Dương);
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Cty TNHH Song Tain Industrial (Việt Nam) (Đ/c: Số 17, DT 743 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Đ.Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái