Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3265/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 284/TB-KĐ2 ngày 22/02/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô, mã hàng HWA007MG #4859, thành phần 100% Wool, dạng cuộn, định lượng 306 g/m2, khổ 147 cm, hàng mới 100% (Mục 2 Phụ lục tờ khai).

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát - Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. MST: 0900886221

3. Tờ khai số: 10159603286/A11 ngày 08/9/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt thoi, thành phần 100% lông cừu chải thô, đã nhuộm, chưa in, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 306g/m2, dạng cuộn, khổ 1,56m.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt thoi, thành phần 100% lông cừu chải thô, đã nhuộm, chưa in, chưa ngâm tẩm hay tráng phủ bề mặt, trọng lượng 306g/m2, dạng cuộn, khổ 1,56m.

thuộc nhóm 51.11 “Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô.”, phân nhóm "- Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên:”, phân nhóm 5111.19 "- - Loại khác: ”, mã số 5111.19.90 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty cổ phần sản xuất thời trang Dự Phát - Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái