Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3237/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại Thông báo 397/TB-KĐ2 ngày 13/03/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Vải giả da dệt thoi từ sợi polyester, vải phủ nhựa PVC 1 mặt (không phải mành) vải dùng để may túi xách, giầy dép, ví, dạng cuộn, khổ 130-180cm, dày 0,6-2,6mm, dài 20-50m. Định lượng 300-500grams/m. Mới 100% (Mục 1 tờ khai).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH đầu tư phát triển TMDV Minh Tân - Địa chỉ: Số 31/346 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng. MST: 0201753236.

3. Tờ khai số: Tờ khai số 10185495144/A11 ngày 06/02/2018 đăng ký tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt kim cào lông một mặt từ xơ polyester (chiếm 9,24% tỷ trọng), đã nhuộm, một mặt được tráng phủ PVC (chiếm 90,76% tỷ trọng); trọng lượng 1099g/m2, dạng cuộn, khổ 1,4m, thường dùng để may túi xách, giầy dép, ví.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim cào lông một mặt từ xơ polyester (chiếm 9,24% tỷ trọng), đã nhuộm, một mặt được tráng phủ PVC (chiếm 90,76% tỷ trọng); trọng lượng 1099g/m2, dạng cuộn, khổ 1,4m, thường dùng để may túi xách, giầy dép, ví.

Thuộc nhóm 5903 “Vải dệt đã được ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép với plastic, trừ các loại thuộc nhóm 59.02”, phân nhóm 5903.10 “- Với poly (vinyl clorua)”, mã số 5903.10.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ cửa khẩu cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH đầu tư phát triển TMDV Minh Tân
Địa chỉ: Số 31/346 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Huyền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái