Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 498/TB-KĐ2 ngày 29/3/2018 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Thép không hợp kim, cán phẳng dạng cuộn, mạ kẽm và phủ tráng sơn, hàm lượng carbon 0.031-0.033, dày 0.4mm, dài 1.100m, rộng 1.040mm, mã P3A042D, mác thép CGCC, tiêu chuẩn KSD 3520. Mới 100% (mục 01 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sypanel Vina

Địa chỉ: KCN Minh Đức, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên. MST: 0900863224.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10189454602/A11 ngày 9/3/2018 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng Khu vực I - Cục HQ TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), chiều dày < 1,5mm, chiều rộng trên 600mm, phủ sơn.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, dạng cuộn, (hàm lượng C<0,6% tính theo trọng lượng), chiều dày < 1,5mm, chiều rộng trên 600mm, phủ sơn

thuộc Nhóm 72.10 “Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng”, phân nhóm 7210.70 “- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic”, phân nhóm “- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm”, mã số 7210.70.11 “- - - Được sơn” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng Khu vực - Cục HQTP. Hải Phòng;
- Cục Kiểm định HQ và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Sypanel Vina (Đ/c: KCN Minh Đức, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hảo, tỉnh Hưng Yên);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái