Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3207/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 806/TB-KĐ2 ngày 21/5/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Vải dệt kim, thành phần 85% polyamide, 15% spandex, khổ: 150 cm - định lượng: 190gram/m2, mã 2016.10.18B, màu đen, dùng để sx dụng cụ y tế (nẹp gối). Hàng mới 100% ( Mục 2 Phụ lục tờ khai)

2. Đơn vị xuất/ nhập khẩu: Công ty TNHH Hameco Hưng Yên - Địa chỉ: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. MST: 0900239094

3. Tờ khai số: 10196339113/A11 ngày 19/4/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần gồm 78,4% nylon và 21,6% sợi đàn hồi Polyurethan, trọng lượng 211,2g/m2, dạng cuộn, khổ 1,55m.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim sợi ngang, thành phần gồm 78,4% nylon và 21,6% sợi đàn hồi Polyurethan, trọng lượng 211,2g/m2, dạng cuộn, khổ 1,55m.

thuộc nhóm 60.04 “Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.”, phân nhóm 6004.10 “- Có tỷ trọng sợi đàn hồi từ 5% trở lên nhưng không bao gồm sợi cao su:”, mã số 6004.10.90 “ - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVII - Cục Hải quan TP Hải Phòng (để t/hiện);
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Hameco Hưng Yên - Địa chỉ: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái