Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2019/NĐ-CP QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG ĐỂ THANH TOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT

Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về một số nội dung liên quan đến Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Tài chính, Tư pháp.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến tham luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công về nội dung thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Qua gần một năm ban hành, một số nội dung cần được hướng dẫn để thống nhất cách hiểu, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện. Đồng thời, hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Vì vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có liên quan về hình thức Hợp đồng BT để bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật, xử lý khoảng trống pháp lý các dự án chuyển tiếp.

Để tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT đang thực hiện, giao Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nội dung sau:

1. Bộ Tài chính hướng dẫn các nội dung:

a) Điểm b khoản 1 Điều 8 như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2403/BTC-QLCS ngày 04 tháng 3 năm 2020; lưu ý bảo đảm không ảnh hưởng tới nội dung các quy định khác của Nghị định.

b) Khoản 2 Điều 17 đối với các Hợp đồng BT được ký kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nội dung:

a) Khoản 3 Điều 1 về việc sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư;

b) Việc bố trí nguồn vốn để thanh toán phần chênh lệch cho Nhà đầu tư bằng tiền trong trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị Dự án BT theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, TKBT, TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục