Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6892/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2)

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 2748/UBND- KT ngày 10 tháng 8 năm 2020) về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Việc xử lý chuyển tiếp đối với các Hợp đồng BT quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước căn cứ quy định của pháp luật có liên quan để quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát tài sản công.

- Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện đúng quy định của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 6892/VPCP-CN năm về sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2) do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 6892/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 19/08/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản