Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 3323/UBND-KT ngày 12 tháng 11 năm 2019), ý kiến các Bộ: Tài chính (văn bản số 15625/BTC-QLCS ngày 24 tháng 12 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8898/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 11 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 4913/BTP-PLDSKT ngày 10 tháng 12 năm 2019), Xây dựng (văn bản số 2950/BXD-KTXD ngày 16 tháng 12 năm 2019) về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, căn cứ thời điểm ký hợp đồng (27/9/2019) để triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, V.I, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục