Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6394/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hp đồng BT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 2504/UBND-KT ngày 08 tháng 6 năm 2020) trình Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các Dự án nêu trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, XD, NN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTBT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục